Saturday, 1 September 2012

In-Nazzjon: Liġi li se tagħraf il-koabitazzjoni bħala realtà soċjali

Tinvolvi drittijiet u dmirijiet 
http://www.maltarightnow.com/content/docs/29820121413302012_08_29.pdf
Numru 13,217 www.media.link.com.mt, L-Erbgħa, 29 ta’ Awwissu, 2012 €0.55

Il-Gvern se jilleġiżla biex jirrikonoxxi li lkoabitazzjoni hi realtà soċjali li tinvolvi kemm drittijiet kif ukoll dmirijiet.

Il-Gvern qed ida ħ ħal g ħallewwel darba l-kunċett tascivil cohabitation partnership fil-liġi Maltija, u qed jiddikjara g ħall-ewwel darba li persuni li jag ħmlu lg ħażla li jikkoabitaw għandhom drittijiet u obbligi.

M’huwiex aċċettabbli li ċerti relazzjonijiet ta’ koabitazzjoni jispiċċaw fi sfruttament ta’ wa ħda millpartijiet u din il-liġi hi ma ħsuba biex telimina dan it-tip ta’ sfruttament.

Dan sostnieh Chris Said, il-Ministru tal-ġustizzja, Konsultazzjoni Pubblika u lFamilja, waqt konferenza tal-aħbarijiet li matulha ta dettalji dwar l-Abbozz ta’ Liġi dwar id-Drittijiet u dDmirijiet ta’ Persuni li Jikkoabitaw.

L-Ewwel Qari ta’ dan lAbbozz ta’ Liġi diġà sar filParlament, u mistenni jitressaq g ħat-Tieni Qari f’Ottubru.

Il-Ministru Chris Said irrefera g ħad-diskors talPresident fil-ftu ħ tal-11-il Parlament li ng ħata fl-10 ta’ Mejju 2008. F’dan iddiskors, li jinkludi lprogramm tal-Gvern għal-leġiżlatura, intqal li “...ilGvern bi ħsiebu jipproponi leġiżlazzjoni bil-g ħan li jiġu m ħarsa minn kull sfruttament persuni li jg ħixu flimkien barra mir-rabta taż-żwieġ.”

Il-Ministru Said qal li lkoabitazzjoni hi stat ta’ fatt g ħaliex illum in-numru ta’ nies li jag ħmlu l-g ħażla li jikkoabitaw żdied sostanzjalment tant li saret realtà soċjali. Il-Gvern hu

obbligat li jirregola lkonsegwenzi legali tal-koabitazzjoni.

Kompli aqra billi tmur hawn.

No comments:

Post a Comment