Sunday, 10 February 2013

PL 2013 Manifesto

http://election.josephmuscat.com/manifest.pdf [Back-up]

– Jinħatar politiku responsabbli għal-Libertajiet Ċivili u l-Ugwaljanza
– Liġi tal-Koabitazzjoni
– Kunsill Konsultattiv għat-tisħiħ tad-drittijiet LGBT
– Civil Union għall-koppji tal-istess sess
– Liġi li tirregola l-identifikazzjoni ta’ persuni trans-gender

Nemmnu f’socjeta li ticcelebra d-diversita, li taghraf l-izvilupp u realtajiet socjali ta’ madwarna, li tifhem il-bzonn ta’ separazzjoni bejn l-istat u l-knisja, li tghozz l-identita Maltija minghajr ma tiddiskrimina, li tassigura l-ugwaljanza u r-rispett lejn il-minoranzi, u li fuq kollox thares id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tal-bniedem.

Progress u Liberta 

Socjeta konteporanja taghraf il-bzonn ta’ separazzjoni bejn Stat u Knisja. Gvern Gdid se jkun impenjat favur din is-separazzjoni f’qafas ta’ rispett reciproku.

Jinhatar politku responsabbli ghal Libertajiet Civili u Ugwaljanza.

Insahhu l-funzjoni tal-Kummisarju ghall-Protezzjoni tad-Data biex kull cittadin ikun kundifenti li l-informazzjoni personali dwaru ma tintuzax mill-Istat jew entitajiet ohra b’mod abbuziv.

Indahhlu l-Ligi tal-Koabitazzjoni li tipprotegi u taghti aktar drittijiet lill-koppji li jghixu flimkien u lil uliedhom.

Kontra d-diskriminazzjoni

Gvern Gdid huwa kontra kull diskriminazzjoni negattiva u jahdem attivament biex l-ebda ksenofobija ma terfa’ rasha. Ghalhekk Gvern Gdid ihaddem politika li tassigura rispett shih lejn id-diversita filqawt li tkun kontra kull tip ta’ razzizmu u precudizji.

Indahhlu d-dritt ta’ Civil Union ghal koppji tal-istess sess.

Inwaqqfu Kunsill Konsultattiv, bil-partecipazzjoni u s-sehem tal-NGOs f’dan il-qasam, li jaghtu pariri lill-Gvern dwar issues li ghandhom impatt fuq il-komunita’ LGBT.

Gvern Gdid jiffirma Protokol Nru 12 tal-Konvenzjoni ghall-Protezzjoni Fundamentali li jizgura li fost l-ohrajn ma ssirx diskriminazzjoni kontra persuni skont l-orjentazzjoni sesswali taghhom.

Indahhlu ligi realistika li tirregola l-identifikazzjoni tal-persuni trans-gender partikolarment dwar kif ikunu jistghu jidentifikaw ruhhom a bazi ta’ sess.

Insahhu l-Policy kontra diskriminazjoni fuq bazi ta’ orjentazzjoni sesswali fis-Servizz Pubbliku, inkluz fil-forzi tal-ordni.

Permezz ta’ aktar kampanji edukattivi, l-aktar sa mic-ckunija ta’ wliedna nedukaw aktar dwar id-diversita u kontra l-pregudizzju u razzizmu, filwaqt li niggieldu l-bullying reati ta’ mibgheda (hate crimes) inkluz dak minhabba orjentazzjoni sesswali, razza, etnicita u kulur tal-gilda

---
Naghtu pensjoni liz-zewg persuni b’dizabilita u mhux wahda f’kaz li l-koppja li jizzewgu jew jidhli f’civil union, inkluz dawk li zzewgu qabel l-2007.

Saħħa Sesswali

51 Jiġu allokati r-riżorsi neċessarji biex il-politika dwar is-saħħa sesswali tkun implementata, kif ukoll billi nagħtu aktar priorità lil kampanji edukattivi u ta' informazzjoni fosthom dawk ta' prevenzjoni.

http://www.youtube.com/watch?v=y0rkrdkBeKA

No comments:

Post a Comment