Tuesday, 18 March 2008

L-oħrajn fostna

minn Victor Vella

16 ta’ Marzu 2008

http://www.it-torca.com/news.asp?newsitemid=6756

Din hi parti mill-istorja li tana persuna omosesswali, wara l-istorja li dehret fil-ġurnal it-Torċa l-ġimgħa li għaddiet, li kienet tirrigwarda ittra miktuba minn persuna omosesswali waqt li ġietu x-xewqa ta’ suwiċidju. Din il-persuna, li xtaqet li isimha ma jkunx pubblikat, bħalissa tinsab għaddejja minn mumenti diffiċli bħal persuni omosesswali oħra, minħabba ċ-ċirkostanzi li huma jkollhom jgħixu fihom.

Malta bla strateġija biex tipprevjeni suwiċidji fost il-gays

Minn stħarriġ li għamlet it-Torċa jirriżulta li f’Malta għad m’hawn l-ebda strateġija biex tipprevjeni s-suwiċidji fost persuni omosesswali. Dan meta f’pajjiżna, persuni ‘gay’ għadhom ’il bogħod ħafna milli jgħixu b’mod trankwill u normali bħaċ-ċittadini l-oħra. Minħabba din is-sitwazzjoni, diversi huma dawk li jagħżlu li jeżiljaw ruħhom minn Malta jew inkella jittantaw jagħmlu suwiċidju, kif ġara fl-aħħar jiem fejn żagħżugħ temm ħajtu minħabba dak li kien qiegħed iġarrab. Bħal dan iż-żagħżugħ hawn diversi oħrajn, li minn ħin għall-iehor tiġihom ix-xewqa għas-suwiċidju.

Tajjeb wieħed jgħid li pajjiżi li huma meqjusin bħala li għandhom soċjetà li tilqa’ lill-omosesswali u li dawn fiha jistgħu jgħixu b’mod normali bid-drittijiet tagħhom, ukoll żviluppaw strateġija għall-prevenzjoni tas-suwiċidji fost il-gays.

Il-pajjiżi li żviluppaw strateġiji simili huma n-Norveġja, l-Finlandja, s-Slovenja, l-iSvezja, Franza, l-Awstralja, l-Irlanda, New Zealand, l-Istati Uniti, l-Ingilterra u l-Iskozja.

F’Malta din it-’traġedja’ qed tiġi injorata

Sfortunatament sa issa f’Malta mhix tkun trattata dik li l-omosesswali stess isejħu bħala ‘it-traġedja’ ta’ suwiċidji fost persuni gay. F’pajjiżna m’hawn ebda kampanja biex tqajjem kuxjenza fuqhom u biex turi li din tista’ titwaqqaf jekk ikun hemm servizzi ta’ appoġġ u ta’ għajnuna. F’pajjiżna ma jeżisti lanqas l-ebda programm ta’ prevenzjoni għal dawk il-persuni gays li jkollhom tentazzjoni ta’ suwiċidju. Dawk li għandhom bżonn għajnuna biex jaċċettaw lil uliedhom, ukoll ftit li xejn għandhom servizzi ta’ appoġġ.

X’suppost ikun hemm fi strateġija kontra s-suwiċidji

Fi strateġiji li għandhom pajjiżi oħra hemm kampanji biex iqajmu kuxjenza fuq dan u biex juru li din tista’ titwaqqaf. Il-kampanja tkun intiża biex anke twaqqaf l-istigma li teżisti kontra persuni gay. Ikunu żviluppati programmi intiżi biex jitrattaw persuni bi problemi simili u anke l-familjari tagħhom. Taħriġ għall-carers biex jindunaw bil-każi ta’ omosesswali li huma f’riskju li jaqgħu f’tentazzjoni ta’ suwiċidju.

Appell

Diversi persuni omosesswali li tkellmu magħna matul din il-ġimgħa appellaw li “hemm bżonn li ssir ħidma flimkien bl-għan li titnaqqas l-omofobija f’Malta. F’pajjiżna għad hawn stigma kbira, ibda mill-ġenituri meta jkunu infurmati li għandhom lil xi ħadd gay, il-pressjoni u l-istigma fl-iskejjel, kif ukoll l-istigma inġenerali fis-soċjetà Maltija, fejn persuna gay hi trattata bħala ċittadin tat-tieni klassi. Dan billi ħafna drittijiet li l-gays għandhom f’pajjiżi ta’ l-Unjoni Ewropea, f’Malta dawn għad m’hemm l-ebda sinjal li se ndaħħluhom.”

Il-psikologu Antoine Spiteri, ibbażat fir-Renju Unit, isostni li hemm bżonn ħidma biex titnaqqas il-prevalenza ta’ suwiċidji jew tentazzjoni simili fost il-gays Maltin. Isostni li aġenziji governattivi għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji biex jgħinu lill-gruppi minoritarji li jinsabu l-aktar vulnerabbi li jispiċċaw vittma tas-suwiċidju.

L-esperjenza ta’ gay f’sitwazzjoni diffiċli

“Erba’ snin ilu, meta kelli 16-il sena iddeċidejt li niftaħ qalbi ma’ ommi u għedtilha li jiena gay. Għall-ewwel donnha bdiet taċċettani, u jien ħassejtni veru kuntent. Xi sagħtejn wara ġiet fuqi, u qaltli li ma jistax ikun li jiena “hekk”. Qaltli ma ngħid lil ħadd u li rrid ninsa li jien hekk. Qaltli li x’aktarx kont konfuż u bdiet tfakkarni fuq żmien ieħor meta kont ġieli ngħaddi kummenti fuq xi tfajliet. Fi kliem ieħor, ma kinitx se taċċettani.

“Qabel ma għedtilha li jien gay kienet għajjritni “pufta”. Qalet li ssuspettat li kien hemm xi ħaġa, la jiena qatt (sa dakinhar) ma kont ġibt tfajla d-dar. Bdiet tistaqsi ċerti affarijiet li kienu jpinġuni ta’ pervert. Sa darba staqsietni jekk kienx jogħġobni missieri!

“Il-biċċa ma żammithiex għaliha. Marret tgħid lil missieri, għalkemm qaltli li ma qaltlux, hi kienet tal-fehma li “nduna”. Kif induna ma nafx għax jien la qatt ma kont iffemminat u kont pjuttost mistħi. Missieri qatt ma semmieli xejn. Ta’ spiss jirreferi għal nies gay bħala “pufti” u jekk ikun hemm wieħed fuq it-TV anki jidħaq bihom! Din tweġġagħni però nippreferi nweġġa’ milli nkun onest miegħu u ngħidlu wiċċ imb’wiċċ li jien gay.”

“Marret tgħid lin-nanniet, li kważi kienu rabbewni huma. Fortunatament dawn ma ħaduhiex daqshekk bi kbira għalkemm hi kienet tfakkarni ta’ spiss li kienu “iddispjaċuti ħafna”. Għamlet xi xahar tistaqsini ċerti affarijiet. Kelli ħabib tieghi li kien gay, u ma riditnix inkellmu iktar. Fi ftit kliem hi bdiet tirreaġixxi qisha hi l-vittma, qisha hi trid tgħix ħajjitha kollha b’din ir-realtà.”

“Wara xi xahar ma ssemmietx aktar, u llum qisu qatt ma ġara xejn. Hi mingħaliha li kien biss episodju ikrah fejn jien kont għadni mhux ċert fuq is-sesswalità tiegħi. Minn dakinhar ’l hawn inqtajt mill-famuża “gay world”. Iltqajt ma’ min kien midħla tal-”gay scene” u sfortunatament il-maġġoranza tagħhom kienu nies bla sugu moħħhom f’ħaġa waħda biss. Kien hemm min weġġagħni, u għal ħafna żmien bdejt nagħtiha raġun lil ommi. Smajt ċerti stejjer li kważi kważi jbeżżgħuk. Qtajt kull kuntatti ma’ nies gay ftit qabel ma għalaqt 18-il sena.”

“Bdejt noħroġ ma’ tfajla u kelli aktar minn relazzjoni waħda. Ma ħassejtnix li stajt nafdahom, u qatt ma ħassejt ebda emozzjoni ta’ imħabba lejhom. Dawn huma affarijiet importanti għax ħafna jaħsbu li li tkun gay hija biss ħaġa tas-sess.”

Naħseb li bil-mod il-mod qed nirrealizza li forsi hu tajjeb li tgħix. Ippruvajt nidħol f’xi siti ta’ l-internet biex nara nsibx xi ġuvni, imma dawn donnhom moħħhom fis-sess biss.

“Dan l-aħħar hemm naqra ta’ tama. Però bħal drabi oħra diġà qed nistenna li kollox imur ħażin. Hemm min jgħidlek tmur counselling, jew għand psikologu imma mhux kollox ta’ xejn; Id-dinja kerha tibqa’. Li jagħmlu dawn in-nies hu li jippruvaw ipinġu d-dinja b’mod differenti. Mod li ma tidhirx daqshekk kerha. Appell wieħed nixtieq nagħmel lill-ommijiet kollha. Nifhem min x’hiex ikunu għaddejin jekk it-tifel;tifla jgħidulhom li huma omosesswali. Nifhem li diffiċli taċċettaha. Però nassigurakom li t-tifel ikun għaddej minn ħafna agħar minn hekk. Ħadt ma jista’ jimmaġina kemm tweġġa’ meta tirrealizza li int f’ħajtek qatt m’int se tkun maħbub jew aċċettat.”

victorvella2002@yahoo.com

Sunday, 16 March 2008

Ħajja fil-moħbi

Ħajja fil-moħbi

http://www.l-orizzont.com/news.asp?newsitemid=36768

minn Gaetano Micallef
Lulju 2007

http://www.l-orizzont.com/news.asp?newsitemid=36768

Huwa kkalkulat li l-persuni omosesswali jifformaw bejn ħamsa u 10 fil-mija tas-soċjetà. Dan ifisser li b’popolazzjoni ta’ madwar 400,000 persuna, l-omosesswali f’Malta jammontaw għal bejn 20,000 u 40,000. Minkejja dan, bħalma ġara fil-passat, ftit kienu dawk li attendew għall-marċ Gay Pride li sar riċentament fil-Belt.

GAETANO MICALLEF tkellem mal-kordinattriċi tal-Malta Gay Rights Movement (MGRM), GABI CALLEJA, dwar il-problemi li jiffaċċjaw f’soċjetà żgħira u tradizzjonali bħal dik Maltija.

L-omosesswalità ilha magħna minn dejjem. Għaliex għadu suġġett ‘taboo’?

Minn dejjem kien hemm irġiel li kellhom relazzjonijiet ma’ rġiel u nisa li kellhom relazzjonijiet ma’ nisa imma bħala omosesswalità kif nifmuha llum hija differenti ħafna minn kif kienet tiftiehem elf sena ilu. Elf sena ilu ma kontx titkellem fuq relazzjoni dejjiema bejn żewġ persuni ta’ l-istess sess u drittijiet ugwali. Dan huwa fenomenu relattivament ġdid u għalhekk għadha diffiċli li s-soċjetà taċċetta din il-bidla. Madankollu f’diversi pajjiżi l-kultura nbidlet u qegħdin jiżdiedu n-nies li ma baqgħux iqisu l-omosesswalità bħala xi ħaġa li għandek tistħi minnha jew taħbiha.

Għaliex moħħ ħafna jmur fuq is-sess meta jisimgħu bil-kelma “omosesswali”?

Il-kelma “omosesswali” m’hijiex il-favorita tagħna. M’hijiex kelma li ħloqna għalina nfusna. Qabel m’inti mara jew raġel int bniedem. Il-kelma hija marbuta mas-sess proprju għax ħafna nies jiffokaw fuq is-sess meta jirreferu għall-gays bħalma hemm min jiffoka fuq il-kulur tal-ġilda meta jitkellem fuq il-bojod u s-suwed. Kieku n-nies jiffokaw fuq affarijiet iktar importanti ma ssirx id-distinzjoni. Aħna nippreferu nużaw il-frażi “gays” jew “lesbjani”. Għalina ħafna iktar aċċettabbli u tintuża ħafna iktar mill-komunità tagħna. Qatt ma nindirizzaw lil xulxin bħala “omosesswali”.

Omosesswali titwieled jew issir?

M’hijiex mistoqsija f’lokha għax ma tagħmilx differenza. Il-punt huwa li l-omosesswalità hija valida daqs l-eterosesswalità (ġibda bejn persuni ta’ sess differenti). Il-mistoqsija fiha nnifisha hija omofobika għax kieku kont persuna ‘straight’ iċ-ċans li tistaqsini jekk twelidtx ‘straight’ jew sirtx ‘straight’ aktarx li ma tagħmilix. Ħafna drabi meta jindirizzawna b’din il-mistoqsija qishom ikunu qegħdin jagħtu x’jifhem li aħna differenti. Meta fil-fatt aħna nemmnu li l-orjentazzjoni sesswali tagħna m’hijiex devjazzjoni tal-maġġoranza imma valida fiha nnifisha. Aħna normali bħall-eterosesswali… mhux kellna niġu ‘straight’ imma ġara xi ħaġa fil-“proċess” u sirna gay. Ir-realtà hi li fl-umanità hemm min ikun ‘straight’ u hemm min ikun gay. Erħilha li per eżempju l-Knisja għadha temmen u tgħallem li l-gays huma “eterosesswali difettużi” mentri għandek psikjatri u psikologi li jgħidulek li l-omosesswalità hija varjant normali fin-natura tal-bniedem.

Allura taħseb li l-gays ma jistgħux ikunu Kattoliċi jew Insara?

Diffiċli ħafna. Jistgħu jkunu Kattoliċi bl-istess mod kif hawn Kattoliċi li ma jaqblux mat-tagħlim tal-Knisja dwar, ngħidu aħna, il-kontraċettivi jew dwar il-fatt li n-nisa ma jistgħux isiru qassisin. Ma naħsibx li l-maġġoranza tan-nies taqbel ma’ dak kollu li tgħallem il-Knisja Kattolika. Huwa possibbli li wieħed jemmen f’Alla u fi Kristu u f’ħafna mill-valuri li tgħallem il-Knisja imma hija diffiċli li tħossok parti minn knisja li tara fik xi ħaġa mhux tajba l-iktar meta r-reliġjon Kattolika suppost hija ibbażata fuq ir-relazzjoni ta’ mħabba bejn il-bniedem u Alla.

U r-relazzjoni bejn l-ulied u l-ġenituri meta jsiru jafu li wliedhom gay?

Tvarja ħafna… skond il-ġenituri, skond x’relazzjoni kien hemm qabel, skond il-livell ta’ reliġjożità, il-livell ta’ edukazzjoni u kemm il-persuna tkun indipendenti mill-familja tagħha. Li nsibu huwa li fil-bidu dejjem ikun hemm reazzjoni negattiva imma fil-maġġoranza tal-każi jaslu biex jaċċettawha. Ikun hemm numru sostanzjali li qatt ma jgħidulhom lill-ġenituri u jibqgħu jagħmlu distinzjoni bejn dak li jgħidu u jagħmlu fil-familja u dak li jagħmlu barra. Oħrajn qatt ma jiġu aċċettati u jaqtgħu qalbhom li l-ġenituri tagħhom xi darba se jaċċettawhom kif inhuma waqt li jkun hemm min saħansitra jitkeċċa mid-dar jew jissawwat.

Għaliex persuna gay diffiċli tgħid fil-miftuħ x’inhi?

Waħda mir-raġunijiet li persuna gay ma tgħidx li hija gay għax anke jekk il-ġenituri jkunu aċċettawha jkun hemm ħafna li jitolbu lil uliedhom biex ma jgħidu lil ħadd. Din waħda mir-raġunijiet il-kbar għaliex f’Malta l-gays diffiċli li joħorġu fil-beraħ.

Għandek ukoll il-problema li ħafna drabi n-nies li jiltaqgħu miegħek jassumu li int ‘straight’. Ħafna ġenituri jaħsbu li t-tfal tagħhom kollha se jkunu ‘straight’. Mentri ma jistax ikun għax f’dinja fejn minn ħamsa sa għaxra fil-mija tan-nies huma gay, allura ċ-ċans li xi ħadd minn uliedek ikun gay hemm qiegħed.

Hemm ġenituri li jaħsbu li l-gays se jkunu fil-familji ta’ l-“oħrajn” għax dawk familji “ħżiena” u tagħhom mhux se jkunu hekk għax huma għandhom familji “tajbin”. Mentri t-tfal mhux se jkunu gay għax qegħdin f’familja ħażina … it-tfal se jkunu gay għax huma hekk. Jekk il-ġenituri jaċċettaw din il-ħaġa minn meta wliedhom ikunu żgħar, se tkun iktar faċli li jiffrankaw battikati iktar ’il quddiem jekk uliedhom ikunu gay.

Fl-istess waqt taħseb li huwa ġust li l-gays joħorġu fil-miftuħ?

Bħala MGRM nixtiequ li kull persuna gay ikollha l-kuraġġ li toħroġ. Ovvjament trid tara s-sitwazzjoni li tkun tinsab fiha speċjalment jekk, per eżempju, għandha xi 14-il sena u għadha tiddependi mill-ġenituri jew ġejja minn familja fejn ġieli ġiet imsawta għal affarijiet oħrajn.

Nixtiequ li l-gays joħorġu għax iktar ma jkun hemm nies li jgħidu x’inhuma inqas se jkun hemm preġudizzju. Għax meta persuna li m’hijiex gay tiltaqa’ ma’ persuna gay tirrealizza li ħafna mill-fehmiet li kellha fuqna kienu żbaljati. Nixtiequ li jkun hemm iktar personaġġi, bħal dawk li jidhru fuq it-televiżjoni u politiċi, li joħorġu fil-miftuħ imma ħafna drabi l-biża’ li tista’ teffetwalhom ħażin il-karriera żżommhom lura milli jagħmlu hekk.

Madanakollu bl-ebda mod ma nistgħu nisfurzawhom… ma nistgħux ngħidu lill-gays li m’humiex lesti jagħmlu dak il-pass biex joħorġu fil-beraħ. Trid tkun għażla personali għax wara kollox m’humiex obbligati jgħidu. Imma jekk jagħmlu hekk iservu bħala ‘role models’ u dan jagħtina iktar saħħa fuq livell politiku. Jekk bħala gays qegħdin fejn qegħdin u jekk sa ċertu punt nistgħu ngħixu, għandna ċertu livell ta’ tolleranza u hemm ċerti liġijiet li jipproteġuna, dan kollu għax kien hemm nies li ġġieldu għalina qabel.

F’dinja ideali ma jkunx hemm għaliex toqgħod tgħid l-orjentazzjoni sesswali tiegħek x’inhi imma fis-sitwazzjoni li qegħdin fiha għad hemm il-bżonn li noħorġu fil-miftuħ u, per eżempju, nieħdu sehem fil-Pride Marches li jsiru.

Semmejna l-Gay Pride. Hemm raġuni għaliex għandu jibqa’ jsir?

Sakemm ikollna l-ugwaljanza għandu jibqa’ jsir. Mhux biss f’Malta imma anke f’dawk is-70 pajjiż fejn l-omosesswalità għadha kriminalizzata. Inħoss li għandna nuru solidarjetà mal-pajjiżi l-oħra. F’ħafna pajjiżi Afrikani, jekk tkun lesbjana tiġi stuprata… fil-Ġamajka li t-transesswali jiġu msawwta hija xi ħaġa ta’ kuljum … fl-Iran regolarment nisimgħu li żgħażagħ jinqatlu għax gay. Dawn għalija huma kollha raġunijet validi għaliex għandna nkomplu għaddejjin bil-Pride March.

Fil-preżent x’inhi l-ġlieda tagħkom fejn jidħlu drittijiet?

Hemm lista twila ħafna. Ta’ kuljum persuna gay ikollha ġġorr magħha mhux biss problemi soċjali imma anke dawk legali. Ngħidu aħna ma tistax timxi id f’id mal-‘partner’ tiegħek jekk ma taqlax il-ħars ta’ ħafna nies. Għax minħabba li n-nies jassumu li int ‘straight’ trid taħsibha darbtejn qabel ma tgħid xi ħaġa. Għandek nuqqas ta’ riżorsi biex tiġi indirizzata l-omofobija fl-iskejjel. Hemm studenti li ta’ kuljum jiġu “bullied” mhux biss għax ikunu gay imma sempliċiment għax ikunu jidhru hekk.

Fil-każ tat-transesswali għad m’għandhomx għajnuna għal “gender reassignment surgery”. M’hijiex parti mis-servizzi tas-saħħa tagħna u wieħed irid iħallas għaliha minn butu bi spejjeż kbar u jkollu jmur barra għax speċjalisti m’għandnix. Mentri f’diversi pajjiżi oħrajn il-Gvern jalloka flus għalhekk. U mhux qegħdin nitkellmu fuq riżorsi kbar għax in-numru ta’ transesswali huwa ftit u terġa’ mhux kulħadd jagħżel li jkollu l-operazzjoni. Trid tiftakar ukoll li m’hemm l-ebda forma ta’ għarfien ta’ koppji gay. Għalkemm idealment dan għandu jkun f’forma ta’ żwieġ, għall-inqas għandna naslu għal “civil partnerships” bl-istess drittijiet taż-żwieġ bħalma hemm fl-Ingilterra. Imma jista’ ma jissejjaħx żwieġ biex jekk xejn forsi titnaqqas ir-reżistenza ta’ l-awtoritajiet reliġjużi.

Lanqas fil-‘housing’ soċjali m’hawn l-ebda konsiderazzjoni ta’ koppji gay. Għalkemm tista’ tapplika bħala persuna individwali ma tistax tapplika bħala koppja. Anke l-pensjoni tar-romol teskludi lill-gays u allura stajt għext mal-partner tiegħi għomri kollu u jekk xi ħadd minna jmut, il-partner l-ieħor ma jieħu xejn anke jekk kien dipendenti fuqu. Għandek ukoll il-kwistjoni tal-wirt għax jekk koppja gay bniet dar flimkien u xi ħadd minnha miet, jistgħu jiġu familjari u jġorru kollox ’il barra mingħajr ma l-partner ikollu dritt legali li jwaqqafhom. Qisek dejjem trid toqgħod taħseb x’jista’ jiġri ’l quddiem u ma tista’ tieħu xejn “for granted”. Dan joħloqlok stress kbir li nies ‘straight’ la jġorruh u lanqas jifhmu għaliex aħna rridu dawn id-drittijet.

F’pajjiż fejn l-ebda partit politiku m’hu lest jaċċetta ż-żwieġ bejn il-gays u bi Knisja bl-opinjoni tagħha kif inhi, x’futur tara għad-drittijiet tagħkom?

Nibqa’ nittama. Ma naħsibx li l-bidla hija imminenti u nħoss li l-partiti politiċi l-kbar m’għandhomx il-kuraġġ li jmorru kontra l-maġġoranza tas-soċjetà anke jekk jista’ jkun hemm nies fil-partit li jaħsbuha l-kontra. Iktar qegħdin jistennew x’tista’ tkun l-opinjoni ġenerali tan-nies qabel ma jieħdu pass huma. Suppost qegħdin niċċelebbraw is-Sena ta’ l-Opportunitajiet Indaqs imma smajt xi ħaġa fuq l-orjentazzjoni sesswali?

Nibqgħu niġġieldu għax nemmnu li kawża ġusta. Mhux għax naħsbu li mil-lum għal għada l-affarijiet se jinbidlu. Ħafna gays qegħdin jitilqu mill-pajjiż għax jafu li barra hemm futur aħjar. Oħrajn qatgħu qalbhom, tgħallmu jgħixu fil-moħbi u kważi sa ċertu punt jeħduha kontrik jekk jarawk tqajjem naqra l-ilma għax jgħidulek “issa iktar jagħtu każi mentri s’issa kont inviżibbli u qed inkampa”. Imma ma nħossx li għandi alternattiva. X’nagħmel? Naċċetta li nkun iddiskriminata?

Tuesday, 11 March 2008

Thank You

I would like to thank all the 282 voters who believed in me and gave me the number 1 vote (5th district: 224, 12th district: 58 + me).

I would also like to take the opportunity to thank all those who helped deliver my flyers in the 2 largest districts on the island. Thank you Alex, Matthew, Brenda, Simon, Oisin, Saviour & Mario, Ryan, Richard, Vicky, Steve and Els. I would also like to thank Antoine, Anthony and Mario for spreading my message within the gay community through their websites and David Bell for letting me use the Adams Hotel bar for a discussion. I would like to say a big thank you to Chris for supplying me with the information regarding the EU Resolutions and adding invaluable insight to some of my articles.

I would like to thank Dr. Harry Vassallo for believing in me and taking the risk of taking me on board as a candidate even though I could turn out to be more of a political liability than an asset in this religious country. I would like to take the chance to show my high respect for Harry who phoned me to ensure my well-being when I was overwhelmed with a number of disturbing emails. I feel honoured to have had the chance to work with you: Carmel Cacopardo, Victor Galea, Ralph Cassar, Stephen Cachia, Edward Fenech, Arnold Cassola, Christian Mizzi and all the AD family.

I am glad that I got 282 honest votes, in some cases more than some closet, self-hating, hypocritical, church-siding, gay candidates in this election.

Thank you all

Dr. Patrick Attard

Monday, 10 March 2008

Titnikktux b’mewti...

minn Victor Vella, 9 Marzu 2008

http://www.it-torca.com/news.asp?newsitemid=6739

Joe bħall-‘gays’ oħra f’Malta kien qed jiffaċċja t-tbatijiet kollha li hawn fis-soċjetà Maltija għall-persuni ‘gay’. Ibda minn nuqqas ta’ drittijiet legali għat-trobbija ta’ tfal, għaż-żwieġ, benefiċċji u spiċċa fil-mentalità. Ħafna ’gays’ Maltin quddiem is-sitwazzjoni f’pajjiżna jgħaddu minn mumenti fejn jikkontemplaw is-suwiċidju b’mod partikolari meta jaraw li l-persuna li huma jħobbu ma tkunx aċċettata u ma jistgħux jibnu futur magħha. Jew meta jaraw li huma stess ma jkunux aċċettati mill-qraba tagħhom. Fl-aħħar snin kellna diversi każi ta’ suwiċidji fost il-‘gays’ Maltin. ‘Gays’ li tkellmu magħna spjegawlna kif f’perjodi partikolari jiġu dawn it-tentazzjonijiet.

Illum it-torċa se tippubblika ittra li bagħtilna wieħed ‘gay’. Ittra li kiteb lill-ġenituri tiegħu, f’mument ħażin li fih ikkontempla suwiċidju. Dave, minn żmien għal żmien jiġuh dawn it-tentazzjonijiet. Ħafna drabi jispiċċa jingħalaq f’kamartu. Il-parir li kien ingħata minn psikologu hu li meta tiġih din ix-xewqa, jaqbad karta u jikteb l-emozzjonijiet tiegħu, dak kollu li jħoss. Meta kiteb din l-ittra nstab mill-ġenituri tiegħu mitluf minn sensih. Fortunatament laħaq kien salvat bl-interventi mediċi fl-isptar.

L-ittra li kiteb kienet tgħid hekk;

“Għeżież ommi u missieri,

Jiddispjaċini għalikom li nħobb. Imma issa ma nistax nissapporti aktar. Se nwaqqaf il-mixja tal-ħajja hawn. Dan hu d-destin tiegħi. Kien miktub għalija. Ma nistax ngħix bħalkom u bħan-nies l-oħra. Jien ‘gay’. Omosesswali. Pufta, jew ‘il-puffy’ kif jgħiduli ħafna hawn fir-raħal. Qatt ma ridt inkun hekk. Dejjem ittamajt li ninbidel, li jiġri xi ħaġa u ma nibqax hekk. Tlabt fuq li tlabt. Imma ma inbidel xejn. Ridt ngħix ħajja normali bħan-nies tar-raħal, bħal sħabi tal-kulleġġ. Imma Alla ħalaqni hekk, għal raġunijiet li jaf hu. Ma nista’ nagħmel xejn biex ninbidel. Ibqgħu ċerti li kieku jiddependi minni kont ninbidel. Twelidt hekk. Emmnuni, kieku stajt, ma kontx se nagħżel li ngħix din il-ħajja. Iebsa wisq. M’iniex aċċettat. Jiddispjaċini li lilkom se nħallilkom dan ma wiċċkom. Imma jien illum ma niflaħx ngħix iżjed din il-ħajja. Wara din l-ittra jien se nkunu qed ngħix ħajja aħjar. Bla biża. Bla agunija. Bla tgħajjir. Se nkun qed ngħix ħajja fil-paċi. Ifhmuni - ma ridtx inweġġagħkom. Ridt li ntemm it-tbatija kbira li kont qed insofri.

“Naf li intom u taqraw din l-ittra forsi se tiddubitaw, taħsbu li qed ngħaġġibha. Il-ġimgħa l-oħra ġie Steve fuqi waqt il-free lesson. Beda jdaħħak klassi u jgħid li nħobb is-subien. Bqajt inħares lejn il-ktieb li kelli, li dak il-ħin kien qed iservini biex ma nħarisx lejh. Qalli, ‘ma tgħid xejn;’ u tajjarli l-ktieb minn idi. Bdejt inħares lejn wiċċ il-mejda. Dar dawra mal-mejda. Stennejt xi daqqa f’għonqi. Dak il-mument bdejt narah ma jispiċċa qatt. Waqaf għal ftit u baqa’ jħares. ‘Kieku pulit jilbes il-puffy ta. Tal-flus. Ajma tirranġahom il-ħbieb int.’ Il-klassi bniet u subien infaqgħu jidħku. Anke t-tnejn ħbieb tiegħi bdew jidħku. Minn Steve kulħadd kien jibża’.

“Kompla jdur mal-mejda. Reġa’ ġie quddiemi. Niżżel subgħajh ma’ wiċċi u qalli, ‘ara tipprovax ma xi wieħed minn sħabi!’ Xi tridni ngħidlu lil dan. Fih darbtejn daqsi. L-iskola vvintawli ħafna laqmijiet. Il-Puffy, iċ-Ċikkulatu. Inkun għaddej mill-kuritur u nisma’ min jgħid ‘armaw il-bumper’. Oħrjan jgħidu ‘ara titbaxxa, għax iċaqqamkom’. Il-kelma waslet ukoll sar-raħal. Sħabi fil-kulleġġ xerduha mar-raħal. Il-ħbieb tar-raħal kollha warrbuni. Ftit li xejn għadhom ikellmuni. Il-Kulleġġ l-istess.

“Nifhem li forsi qed tistaqsu, ‘imma kif saru jafu li inti gay, inti ma wegħdtniex li lilna biss se tgħid;’. Fuq din forsi għandkom raġun. Forsi żbaljajt. Jien imma ngħid li ħadmuni. Kif kontu għedtuli intom, li tħobbuni, jien ma nidhirx iffemminat. Ħadd ma jagħrafni. Sa ftit xhur ilu veru ħadd ma kien jagħrafni. Kelli l-ħbieb. Ngħid id-dritt ma kontx għadni konxju li jien gay. Ħriġt għal ftit ma’ Pauleen. Hemmhekk ikkonfermajt. Ftaħt qalbi magħha. Afdajtha. Xerrditha ma’ kulħadd. Nobgħodha għal dejjem fuq dak li għamlitli’.

“Naf li intom tħobbuni, anki jekk forsi mhux dejjem fhimtuni. Naf li tħobbuni alavolja xxukkjajtkom meta għedtilkom li gay. Fl-iskola imma kont qed ngħix fl-infern. Ma stajtx ngħidilkom minn x’hiex kont għaddej. Ma ridtx ninkwetakom.

“Ma rridx inweġġa’ aktar. Xbajt inkun imżeblaħ Irrid immut. Nitlaq. Noħroġ minn dan il-ġisem. Neħles. Nixtieq li tibqgħu tiftakruni bħala dak il-bniedem li dejjem kont bi tbissima. Aħfruli li ħbejt minnkom dak li kont għaddej minnu fl-iskola. Irridkom tibqgħu tħobbuni. Titnikktux bil-mewt tiegħi. Jien issa qed inħossni aħjar. Naf li ftit ħin ieħor mhux se nibqa’ nsofri. Daqshekk beżquli. La nitlaq minn dan il-post ta’ l-ipokriti se nkun aħjar. Għax fejn nista’ nkun agħar milli hawn;

“Wasal il-mument li nħallikom. Tibkunix u ftakru li jien kont u nibqa’ nħobbkom.”


Tkellimna mal-psikologu, Antoine Spiteri, dwar is-suwiċidji fost il-’gays’ b’mod partikolari f’Malta. Qalilna li “l-isfidi li għandhom it-tendenzi ta’ suwiċidji fuq il-gays f’Malta, jixxiebħu ħafna ma’ l-isfidi li jiffaċċjaw il-’gays’ f’pajjiżi oħra Ewropej. Id-differenzi jinsabu primarjament fil-programm ta’ intervent, trattament, it-tagħrif miġbur minn riċerka fuq din il-materja, l-edukazzjoni, veduti soċjali u politiċi dwar l-omosesswalità u fuq kollox żieda fil-livell ta’ diskriminazzjoni lejn l-omosesswali.”

Antoine Spiteri sostna li “mir-riċerka jidher li żgħażagħ ‘gay’ huma f’riskju akbar għal tentazzjoni ta’ suwiċidju. Riċerka li tidentifika u tindirizza l-bżonnijiet ta’ l-omosesswali Maltin hi ineżistenti iżda mir-riċerka li saret f’pajjiżi Ewropej jidher li l-’gays’ f’dawn il-pajjiżi huma bejn tnejn jew tliet darbiet aktar suxxettibbli li jagħmlu suwiċidju. F’ċerti pajjiżi Ewropej, is-suwiċidji minn żgħażagħ ‘gays’ jitilgħu sa 30 fil-mija ta’ dawk li jagħmlu suwiċidju. Minn studji jirriżultà li 50 fil-mija taż-żgħażagħ ‘gay’ għandhom ċans aktar serju li jikkonsidraw suwiċidju, fejn ħafna minnhom jirrimarkaw li dawn ix-xewqat suwiċidjali huma marbuta ma’ l-orjentazzjoni sesswali. Dan hu minħabba diversi fatturi fosthom depressjoni, użu ta’ sustanzi, vjolenza u vittimizzazzjoni. Apparti dan hemm kunflitt fil-familji, problemi fl-iskejjel, stigma soċjo-kulturali kif ukoll l-omofobija. Tajjeb jingħad li nofs iż-żgħażagħ ‘gay’ li għamlu attentat ta’ suwiċidju rrapurtaw li missirijiethom m’aċċettaw-homx.”

Dwar is-sitwazzjoni f’Malta, Antoine Spiteri isostni li “f’Malta hawn bżonn programmi, politika u riżorsi biex ikunu ta’ għajnuna u appoġġ għall-adoloxxenti ‘gays’. Dawn iż-żgħażagħ jinsabu f’riskju konsiderevoli. Aktar għaqda u aċċettazzjoni fil-familji, għajnuna minn adulti u sigurtà akbar fl-iskejjel, kollha juru li jistgħu jwasslu biex jitnaqqsu x-xewqat suwiċidali fost iż-żgħażagħ ‘gay’. Apparti dan, ir-riċerka u programm ta’ interventi huma meħtieġa f’Malta biex titnaqqas l-istigma li teżisti, stigma li twassal biex individwi u l-qraba ma jmorrux għall-għajnuna li jkollhom bżonn”.

victorvella2002@yahoo.com
antoine@antoinespiteri.com

Sunday, 9 March 2008

The Price of Saying the Truth

The people have decided. The people have voted. The ballot boxes will be opened later on today.

I have received quite a lot of emails about my articles, but when I read this one, on reflection day, in reaction to my article Why Gay Voters cannot vote for GonziPN, I almost burst in tears. First of all, there are no inaccuracies or untruths in my article. How could I use something as delicate as this as propaganda to elect AD in parliament?

There is so much hatred in this Catholic Country. Gay people are up to 50 times more likely to attempt suicide in Christian communities. Unfortunately, during the electoral campaign another young gay guy committed suicide. It hurts me more that I missed the opportunity to deliver an encouraging speech at the same gay bar we both were the weekend before, because I was shy.


From: Rosanna Paris <rose_p54@yahoo.co.uk>

Date: 7 Mar 2008 11:29

Subject: Re: The real GonziPN

To: Patrick Attard <patrick.attard@alternattiva.org.mt>

Why don't you fuck off and stop this stupidity, I have always sympathized with your dilemma however I am not going to jeopardize my future and my children's future and vote other than PN, A VOTE FOR AD MEANS A VOTE FOR MLP AND I DON'T TRUST NEITHER SANT OR HIS VAGABOND LOT. I happen to have a gay son and I am very proud of him and I will always be and I support him and his partner totally, if other parents can't do the same as I do it's their loss. What you are saying is all bullshit and all a propaganda against PN. SO STOP THIS OTHERWISE YOU WILL LOOSE ALL OUR SUPPORT. By the way the reason gays are committing suicide is because most of you are totally unfaithful to each other, you can't see a new ass because you go running after it.

Regards,

Rosanna

Thursday, 6 March 2008

Why gay voters cannot vote for GonziPN

I always voted PN. I always went carcading waving the flags with pride, feeling an adrenaline rush for supporting the party I truly believed in.

Why am I terrified of GonziPN?

Malta overhauled its labour law in 2002. The new Employment And Industrial Relations Act introduced provisions against discrimination at work covering a number of factors such as, gender, religion and race. Lawrence Gonzi, then Minister for Social Policy, refused to insert the last one covered by an EU Directive on discrimination in employment: sexual orientation. He refused to protect gays at work. It was only after the EU Commission was alerted, that Gonzi was forced to implement this important section in the law.

What does this mean?

A very good Italian friend of mine is a brilliant doctor specialised in emergency medicine. He is the type of doctor who will try to save your life after a terrible car accident. He is gay. His parents took a large number of years to accept it and he still suffers from severe depression. He can sleep only a few hours a day, and at times he thinks of committing suicide. Is Lawrence Gonzi afraid of protecting the job of a man like this?

An other friend of mine is a German engineer. He is gay. We worked together at Mercedes-Benz. He specialises in the car safety systems. He makes sure that in case of a severe car accident, the car crumples in such a way that the doors can still be opened easily, thus reducing the rescue time, and people’s lives. Is Lawrence Gonzi afraid of protecting the job of such a man too?

What are you afraid of? If you don’t want gays and lesbians in the Catholic Action (Azzjoni Kattolika) of which you were the leader, it’s up to you, but not taking a stand on these critical employment issues, is an outrageous and unworthy of someone who describes himself as leader.

Why is it that Lawrence Gonzi refused to consider giving the right to urgent family leave to gays whose partner is, for example, severely ill in hospital? Isn’t this cruelty? Shouldn’t society help you when you are most in need so you can recuperate quickly and be productive again instead of having to suffer the anxiety of having an ill partner without benefiting from that support that is so readily extended to straight couples by this state? Isn’t this a severe mental trauma at the most difficult time in life?

Why is it that David Casa and Simon Busuttil object to motions in the EU parliament condemning the killing of gays?

Why are young gays committing suicide in this country? Why are gays exiling themselves from this country? What is so bad about being gay?

Do you really believe the PN will give gays any rights? They have been promising a law on cohabitation since 1998. Look what’s been done!

We are drowning in hypocrisy.

Let’s put a halt to all this.

Vote 1 Alternattika Demokratika.

Dr. Ing. Patrick Attard

Wednesday, 5 March 2008

It-Torċa: L-eżilju ta’ l-omosesswali minn Malta

L-eżilju ta’ l-omosesswali minn Malta......

‘Ġo dari ma jidħolx’.....

....pont tal-Knisja baqa’ fl-ajru

Minn Victor Vella

It-Torċa, 17 ta’ Frar 2008

http://www.it-torca.com/news.asp?newsitemid=6673

‘Le. Le u le. Ġo dari ma jidħolx. Tistgħu tgħiduli kemm tridu, imma hawn mhux se jidħol. Ibni jiġi kemm irid, imma sieħbu le.’ Hekk kien jiddikjara Joe u hekk għadu jgħid. Martu Grace kemm il-darba qaltlu li t-tifel Gerald kien jgħidilha bil-moħbi li jixtieq iġib is-sieħeb tiegħu għall-ikel il-Œadd f’nofsinhar, biex jieklu bħala familja. Minkejja dan, il-missier baqa’ ta’ l-istess fehma. Illum Gerald (isem fittizju biex nipproteġu l-identità tiegħu f’dan il-mument delikat), qiegħed jaħseb biex anki hu jittanta l-vjaġġ lejn pajjiż barrani biex jgħix ħajtu mal-persuna li hu iħobb. Aktarx imur Los Angeles, għalkemm xejn għadu mhu ċert. Is-sitwazzjoni diffiċli mal-familja Kattolika tiegħu, fejn is-sieħeb tiegħu qatt ma ġie aċċettat, hi biss waħda mir-raġunijiet li għaliha qed jaħseb biex iħalli Malta. Ir-rabta mal-familja, ommu, missieru u ż-żewġ ħutu, marret lura mindu qalilhom li hu omosesswali. Ommu ppruvat tifhmu, għalkemm sabitha diffiċli li tniżżilha, b’mod partikolari quddiem il-messaġġ jew nuqqas ta’ messaġġ Kattoliku fil-knejjes.
L-Inġinier Patrick Attard, impjegat ta’ l-Università ta’ Malta f’laqgħa li l-Arċisqof kellu ma’ l-istudenti Universitarji kien qajjem din il-kwistjoni. Patrick Attard kien ħasad lil Arċisqof meta fl-intervent tiegħu kien qallu li kif jista’ jibni pont ma’ dawk imbegħdin mill-Knsija, meta l-Knisja Kattolika f’Malta, b’dak li tgħid qed toħloq b’mod indirett tbatijiet żejda fuq l-omosesswali, firdiet u anke suwiċidji. Wara dak l-intervent l-Arċisqof kien bagħat għal Patrick Attard u ddiskutew is-sitwazzjoni. L-inġinier talab lill-Arċisqof biex mill-knejjes jintbagħat messaġġ ta’ tolleranza għall-omosesswali, biex il-familji jaċċettaw li uliedhom jieħdu s-sieħeb ta’ l-istess sess għall-ikla ta’ nofsinhar. L-inġinier Attard spjegalu d-diffikultajiet ta’ l-omosesswali f’Malta. L-Arċisqof kellu jaħseb fuq din is-sitwazzjoni, għalkemm irrimarka li din hi diffiċli li ssir.

Gerald tkellem mat-Torċa dwar il-problemi u d-diffikultajiet kbar li jsibu koppji omosesswali minħabba li f’pajjiżna m’għandhomx id-dritt bħal diversi pajjiżi oħra Ewropej li jkun jistgħu jiżżewġu legalment.

Il-Malta Gay Rights Movement kienu ukoll iltaqgħu mal-Arċisqof u ppreżentawlu dokument. Fid-dokument li t-Torċa għandha kopja tiegħu, l-moviment kien qal li “m’aħniex nitolbu lill-knisja biex tibdel it-tagħlim tagħha jew li tibdel il-pożizzjoni tagħhom fuq żwieġ bejn persuni ta’ l-istess sess. Nistennew li l-knisja Kattolika f’Malta tkun aktar attenta fil-messaġġi li twassal biex ma toħloqx tbatijiet u sofferenzi bla bżonn fuq persuni omosesswali u l-familji tagħhom. Irridu li l-knisja f’Malta tiffoka aktar fuq il-valur essenzjali bbażati fuq l-imħabba minflok ġudizzju fuq relazzjonijiet bejn persuni ta’ l-istess sess.”

Id-diffikultajiet f’Malta minħabba li żwieġ bejn omosesswali mhux legali Gerald, li għandu sieħeb barranin, qalilna li “d-diffikultajiet f’Malta, minħabba li m’għandniex id-dritt mill-istat li niżżewġu legalment huma kbar ħafna. Prattikament kull dritt li għandha familja tradizzjonali bil-liġi, għalina ma japplikax. Jien għamilt ir-riċerka tiegħi biex nara x’inhi s-sitwazzjoni u meta tara x’ħajja trid tgħix hawn, tispiċċa faċilment tasal għall-konklużjoni li aħjar titlaq minn hawn biex tgħix veru ta’ bniedem bl-istess drittijiet li għadhom in-nies l-oħra. Tibda tistaqsi għaliex jien inqas minnhom?. Nibdew fejn tidħol il-mewt. F’Malta la koppja omosesswali ma tistax tiżżewweġ, tispiċċa li jekk wieħed ikun f’relazzjoni u jmut, is-sieħeb l-iehor mhux intitolat għal leave li koppji tradizzjonali huma intitolati għalih biex jagħmlu x-xogħol konness ma’ dik l-eventwalità u biex f’dak il-mument diffiċli jinqatgħu ftit mir-rutina tal-ħajja. Anke fejn jidħol il-wirt ta’ dik il-koppja omosesswali, is-sieħeb li jibqa’ ħaj ma jiritx l-assi jew id-dar, jekk ma jkunx hemm testment. Dejn u leave tal-mard Gerald sostna li “fejn jidħol id-dejn, il-fatt li m’għandniex dritt legali li niżżewġu, iwassal biex min ikun baqa’ ħaj ma jkollux responsabbilità tad-dejn li tkun għamlet il-koppja. Fejn jidħol il-leave mediku biex nieħdu ħsieb membru tal-familja li jkun marid serjament, naraw li dan ukoll m’aħniex intitolati għalih.”

Djar u immigrazzjoni

‘Fejn jidħol il-qasam tad-djar, skemi miftuħa għall-persuni miżżewġin, jew inċentivi għalihom, għalina ma jgħoddux. Nistgħu napplikaw għal ċertu skemi, imma hemm ħafna każi fejn diversi allegaw li twarrbu sempliċiment għax huma omosesswali. Fuq l-immigrazzjoni, hawn sitwazzjoni kerha ħafna. Is-sieħeb ta’ persuna omosesswali ma jitħalliex jingħaqad mas-sieħeb tiegħu u ma jitħalliex jgħix f’Malta sempliċiment għax għandu sieħeb Malti. Dan meta fil-każ ta’ koppji tradizzjonali, dawn għandhom id-dritt li dak li jkun ġej minn pajjiż iehor jingħata l-permess li jgħix f’pajjiżna u jrabbi l-familja.”

Assigurazzjoni u trobbija tat-tfal

‘Nidħol issa fil-qasam ta’ l-assigurazzjoni. Koppji omosesswali f’Malta, ma jistax ikollhom assigurazzjoni konġunta fuq id-dar jew fuq il-karozza. Fuq il-postijiet tax-xogħol, is-sidien ġieli jispiċċaw jagħmlu assigurazzjoni lill-ħaddiem u l-familja tiegħu kollha f’każ ta’ familja tradizzjonali. Fil-każ ta’ koppji omosesswali din ma jagħmluhiliex u jgħidilna li aħna m’aħniex rikonoxxuti quddiem il-liġi. Fuq it-trobbija tat-tfal, f’Malta hawn anomaliji kbar. Imċaħħdin mid-dritt li nrabbu t-tfal, li nagħmlu adozzjoni jew li nkunu nvoluti f’foster care. Nista’ ngħidlek bla tlaqlieq li lanqas biss ikunu jridu jisimgħuk jekk tgħidilhom li inti koppja ‘gay’ u lesta li tagħmel ‘foster care’”.

Taxxi

Gerald ikompli jgħidilna li Fuq is-settur tat-taxxi nista’ ngħid li “l-fatt li m’għandniex dritt legali li niżżewġu, aħna nispiċċaw ma ngawdux minn benefiċċji soċjali diretti għall-familji. Fost dawn hemm inċentivi fiskali, childrens allowance, u lanqas nistgħu niddikjaraw it-taxxa flimkien. Niġu mċaħħda milli ngħaqqdu r-riżorsi flimkien biex nibbenefikaw minn inċentivi fiskali.”

‘Din għalina mhi xejn għajr diskriminazzjoni. Għaliex aħna f’dan il-pajjiż illum membru ta’ l-Unjoni Ewropea, se nibqgħu niġu klassiikati qisna xi nies ta’ stmerrija. Li qisu m’għandniex dritt li ngawdu mill-benefiċċji ta’ ħaddiehor. Dan meta aħna bħall-ħaddiema kollha qegħdin nikkontribwixxu bix-xogħol tagħna biex il-pajjiż jimxi ‘l quddiem. Per eżempju ħafna mill-offerti tal-weekend breaks li jsiru ma jgħoddux għalina. Riċentament morna f’lukanda ewlenija, biex nieħdu offerta u ġejna rifjutati. Qalulna din tgħodd għall-familji miżżewġin legalment”.

victorvella2002@yahoo.com

Tuesday, 4 March 2008

Grazzi Grazzi Grazzi

Kemm il-darba inhossni wahdi f'din il-kampanja elettorali. Inhossni wahdi ghax in-nies li nixtieq naghtihom vuci u drittijiet qishom ma jridux jisimghu minni u jissapportjawni, anzi bi kburija jghidu li ha jissapportjaw lil-partit li hemm fil-gvern, li dawn l-ahhar snin mhux talli ma ghenx lil gays ikollhom xi forma ta drittijiet imma lanqas biss ried jipprotegina fuq il-post tax-xoghol [Lawrence Gonzi, Ministru tas-Social Policy u issa PM], li lanqas biss ried jikkundanna il-qtil taghna [Simon Busuttil u David Casa, MEPs], li lanqas biss hi kapaci tghid il-kelma gay, izda minflok tghid nies li huma hekk [Dolores Cristina, Ministru tal-Familja].

Imma meta nara l-ittri li nircievi nikkomovi ruhi u ninduna li veru hawn hafna nies minsijin f'dan il-pajjiz. Qed innezzel l-emails ta' inkoraggament li qed nircievi biex nuri hemm hafna nies li huma invizibbli.

Ghinuna naqbzu ghalikom fil-parlament.
Ivvutaw 1 AD.


Dr. Patrick Attard
---

13 Mar 2008

Patrick

I have been away from the island so I havnt been following the political scene very much. However I have seen clips of your TV stuff and read your material such as the below [Why gay voters cannot vote for GonziPN].

I do hope you are not discouraged by the election results and you do not give up. You make a lot of people proud!

Best regards

Malcolm

11 Mar 2008

Dear Patrick,

The circumstances of a young person’s premature demise recently in Saint Paul’s Bay fully substantiate the import and significance of your public role.

The courage and conviction of your candidacy are a credit to yourself, your party and to your nation.

Oisin

11 Mar 2008

SUR ATTARD

HADT GOST HAFNA LI INT IKKONTESTAJT GHALL ELEZJONI GENERALI U KONT DAQSHEKK OPEN LI INT GAY GHALKEMM INT MA TLAJX INT KELL IL-KURAGG LI TIBQA GHADDEJ BIL KAMPANJA TIEGHEK DAN ZGUR LI SE NKUN KURAGG GHALL HADDIEHOR LI GAY SABIEX IKUN JISTA JIKKONTESTA GHALL ELEZZJONIEJIET OHRAJN .

Anthony

10 Mar 2008

Hello Patrick:

Ghalkemm ma nafekx u qatt ma ltqajt mieghek il-veru nammirak. Tkunx dizappuntat bir-rizultat. Il-fatt li hloqt dibattitu f' dan il-pajjiz hekk konservattiv, diga' huwa xi haga kbira. Min qatt hareg jitkellem dwar id-drittijiet tal-gays qablek? Int ghadek kemm urejt kuragg liema bhalu meta qbizt ghal haddiehor u gibt l-interess taghhom l-ewwel meta kont taf li se tesponi ruhek ghall-kritika u z-zeblih ta' xi uhud. Dan ma zammekx lura, jew qataghlek qalbek anzi iktar tak il-kuragg u l-qawwa li tkompli fil-hidma tieghek. Ghandna bzonn hafna nies bhalek f' dan il-pajjiz, it-tbatija hija hafna. Is-socjeta' u dawk li jghixu fiha jafu jkunu veru iebsa ma' min ikun differenti. Jekk xi hadd qatt haseb li tezisti t-tolleranza f' dan il-pajjiz mar iktar minn imqarraq. Bizzejjed narax kemm ahna razzisti ma' min ghandu gilda differenti minn taghna.

Aghmel kuragg Patrick u kompli hidmietek. Qrajt b' interess liema bhalu dak li kellek xi tghid dwar il-hbieb tieghek Germaniz u Taljan [Why gay voters cannot vote for GonziPN]. L-ewwel nett nehhejt ideja zbaljata li n-nies kellhom fuq il-gays. Hafna jahsbu fil-gays bhala biss li mohhhom biss fix-xalar u d-divertiment, bhal donnu dawn ma jhossux u huma bla qalb. Int qed turi li hawn hafna li huma kolti u li rnexxew hafna f' hajjithom u li qed jaghmlu success bil-professjoni taghhom. Ibqa' tambar fuq hekk. Jien bhalissa ghaddej bl-istudji tieghi fuq ir-ricerka u nisthi nghid verament li ghadni ma naf xejn fuq il-queer theory. Skuzani jekk hadtlek hafna hin, imma ma stajtx ma nizik hajr.

tislijiet,

Raphael

7 Mar 2008

Hi Patrick,

You don't know me, and to be honest, I only got to know about you just a little while ago. Didn't know there was an openly gay candidate contesting - and I have to say that I really admire you for that.

Just wanted to wish you all the best for this weekend. In light of this, I would gladly give my vote to you... however, being registered in Gozo makes it a bit difficult for me to do that.

Take care and good luck
Dave

6 Mar 2008

thank you for bringing forward certain arguments. I am of course appalled that certain atrocities happen to all kinds of people – it simply isn’t right. Nevertheless, if all gay people were more like you – that is professional in their ways and arguments, I think the world would move ahead on certain issues that are basically human rights………other than gay, straight classifications. I think it is also important for gays to realize that certain people do not care about the gay/straight denomination as long as we can live happily together in peace and as long as everybody’s rights can be protected while everybody also does his/her duty. I must confess that sometimes I feel inundated and pressured with arguments (about gay people) in which I really feel I do not wish to participate. I mean, some arguments are so basic, that they shouldn’t even need discussion…………….. basic human rights are not to be tampered with.

Best of Luck
Sarah

6 Mar 2008

Hi Patrick,

Nawguralek min qalbi. Veru missejtli qalbi b'din l-email [Why gay voters cannot vote for GonziPN] ghax ma kontx naf minn x'hiex qieghed jghaddi minn hu gay f'dan IL-pajjiz.

Brigitte

6 Mar 2008

Hey there...

How are you doing? well i hope...i came across a video of yours on you tube, ( the str8 to d point video), and just wanted to say thanks, and keep up the good work. It's extremely refreshing to see someone like yourself stand up for gay rights...

Anyways elections are round the corner, so Good Luck!

take care

chris


4 Mar 2008


Hi Patrick

nixtieq nibghatlek dan il-messagg biex naghmillek kuragg ghal-elezzjoni. Nammirak li kellek il-kuragg li tohrog bhala gay ghal-elezzjoni lilna il-gays ghamiltilna unur u ta dan nirringrazzjak min-qalbi. ,il-hazin li ma nistax naghtiulek ghax mintix fuq id-distrett t Ghawdex hemm Victor f dak il-kaz.

Inselli ghalik

Antonia Azzopardi

4 Mar 2008

Patrick,

Prosit hafna. Kuragg man, qed tghamel naqa xoghol bomba.

Simon


2 Mar 2008


Hello Patrick

jien Manuel Camilleri, kont nghallmek San Alwigi. Ridt biss naghtik l-awguri ghall-elezzjoni. Nammirak hafna. Awguri u kuragg.

29 Feb 2008

Nawguralek
Manuel A.

29 Feb 2008

Hi Patrick,
Jiena naqsam hafna s-sentimenti tieghek li thaddan pero jiena qed f'dilemma ghax jiena wiehed minn dawk il-hafna li gay imma mizzewweg.
Ma nistax nghinek f'affarijiet aktar konkreti pero jekk tkun tixtieq li nitkellmu mhix problema. Nammirak hafna.
Tislijiet u awguri
M.

28 Feb 2008

Dear Dr. Attard,

I am a 5th Electoral district man and am thinking of voting AD. Seeing that you are involved in Gay issues further instigates me to vote for you but I feel very sorry that I have not received any printed material or a visit from you - because I am thinking of all the other 5th district electors who have never heard of you. I only saw you once on TV and read a newspaper report some time ago stating that you stood up to the archbishop!

Please make your presence felt so that people can vote for you - I had to google for my local AD candidate - most people here cannot do that!!!

best wishes

Joe

[We have practically no money, and little media exposure thanks to the Broadcasting Authority - PA]

28 Feb 2008

Hello Dr. Attard

xtaqt niehu l-opportunita li nghidlek grazzi tal kontribut tieghek fl-artikli u tal pass li hrigt bhala kanditat mal-alternattiva.

l-unika dispjacir li ghandi li mhux hiereg fid distrett tieghi

Ray

28 Feb 2008

Thank you for what you are doing within AD. I left
Malta in 1984 for several reasons, one of which was
because I am gay. I have not been given the same
rights as any other Maltese citizen because of my
sexual orientation.....and my right to vote was taken
away from me too!
That is why I wish AD and you in particular every
success in the forthcoming general elections. May
Malta, at long last, become a civilised country, where
all citizens have the same rights, and where our
habitat is respected.
Yours truly,

Victor Micallef
Geneva
, Switzerland

27 Feb 2008

Ghaziz Patrick

Proset tax xoghol lil qejjet tamel, kenna bzonn x hadt fostna johrog hekk open

Ghodin tieghek

joseph

26 Feb 2008

… you only know how you worried me last week on St82thepoint! I really thought you were going to pass out and I really admire your pluck. I also met Harry and Victor yesterday in Valletta and told them that because of the MLP's stubborn retention of Sant we have one of the most undemocratic elections in our undemocratic history.

Good Luck and Keep smiling. There are plenty of people out there who wish you well

Kenneth

26 Feb 2008

It is amazing what a difference that piece of paper could mean for so many people... It is only when people are in a situation like you outlined (sickness, workpermits, etc) that you realise how important it is for SOCIETY to recognise all the different unions that exist between human beings.
I fully support your campaign and wish you the best in the coming weeks!!!

Anonymous

26 Feb 2008

Prosit Patrick tal-kuragg li qed turi f' din il-kampanja. Tassew ta' min jammirak ghax titkellem biex kulhadd ikollu oppurtinajiet indaqs u ma jkunx diskriminat fuq il-bazi ta' l-orjentazzjoni sesswali. Kull tant nibda naqta' qalbi imma meta mbaghad nara nies bhalek li ma jibzghux jiggieldu ghad-drittijiet bazici u fundamentali li huma taghna bi dritt u mhux bi pjacir, nibda nqawwi ftit qalbi. Grazzi ghall-hidma tieghek.

tislijiet,

Raphael

22 Feb 2008

Hi Victor [Galea, AD Secretary]

Hassejt li ghandi nikteb din l-email sabiex nawgura lil Dr. Ing. Patrick Attard ghall-elezjoni generali.

Dan IL-bniedem ma qaghdx jahbi li hu gay bhal ma jaghmlu XI parlamentarji, imma hareg all out tant li se jikkontesta l-elezjoni. Nammirah u nahseb li hu bniedem tA' stoffa.

J'Alla li jkun hawn nies li jkunu kuraggjuzi bhalu.

Tislijiet

Brigitte


21 Feb 2008

Hi Patrick,

I admire you, I happened to be gay myself and I’m going through the same motions like you are doing with regards to the mediocrities in the Maltese mentalities when it comes to gay rights. My support is beaming for you, I have happened to be in the same district of yours being that I’m from Zurrieq, I’m voting for you and I’m hoping you will do well, we really need someone like you in parliament. Please don’t give up, I wish more people like us had the courage to prove themselves like you are doing.

Keep it up

Clayton

15 Feb 2008

Ma nafx kif se nibda nikteb imma msomma lol, vera nixtieq nghidlek grazzi talli ghogbok tohrog open u tikontesta ghall-elezjoni generali, dan iffisser biss bidla gdida kif in-nies iharsu lejn nies b'orjentament sesswali ''normali''. Nixtieq li f'dawn l-ahhar gimghat li ghad baqa isiru iktar riklami ghax ghad baqa hafna min nies li ma jafux li l-AD huma favur il-gays. L-intervista fuq il-gazetta l-Illum kienet move tajba hafna ghax nista nimagina kemm iktar nies bhali saru jafu bik u lesti jtuk il-vot bhali :P
Thanks mill-gdidu nixtieqlek kul gid possibli,
Carmen

Saturday, 1 March 2008

Str8 to the Point: EU Parliament Resolutions; P. Attard asks Dr. Alfred Sant

Super One (Straight to the Point with Roberto Francalanza):

http://www.youtube.com/watch?v=9KZ3CVHnu30Simon Busuttil signed a petition so that the Resolution on homophobia (26.04.07) would not be discussed in the European Parliament. David Casa did not sign that petition. At the end they both abstained in the final vote.

David Casa and Simon Busuttil voted against the resolution which condemns violence and murder of gays. Homophobia in Europe 18.01.06.

David Casa and Simon Busuttil abstained from condemning homophobic violence in Europe. (16.06.06)

---------------


YouTube: IL-Partit Laburista dwar id-drittijiet tal-omosesswali.....

http://www.youtube.com/watch?v=z9FpaHrBFqYMy views on Transport

In my view, the transport situation in Malta can be improved by encouraging the use of motorcycles and improving the public transport.

MOTORCYCLES
Malta's climate with its mild temperatures and very good weather which makes it very motorcycle/bicycle friendly. Most of the times, people are driving alone to and from work without carrying any heavy items. By reducing the registration tax and licence, more people can be encouraged to ride one, reducing the poisonous gases emitted in the air. Furthermore the road need to be made safer by increasing the public awareness and the sense of responsibility. If trucks spill sand or dirt at sharp corners or roundabouts, a heavy on the spot fine should be issued. Moreover the owners of vehicles which are found to spill oil should also be fined on the spot, since these too can cause fatal accidents for motorcyclists. In addition there should be stricter fines for Stop or Red light infringements. There should be clear road markings and signposting too.

PUBLIC TRANSPORT
I think the introduction of a yearly bus card for regular users is extremely important. If every passenger takes 6 seconds to pay the driver and take the ticket, 10 passengers are equivalent to one minute lost.

New buses should have 2 doors so that less time is required for people to alight or embark on the bus.

Buses which are stationary at a bus-stop and signal that they want to enter the traffic, should have priority (like in Germany) and the cars have to give way to them. This encourages the bus-drivers to stop close to the pavement.

There should be buses (in a different colour) which only drive through bypasses and do not go to the town centres. Even though people would have to walk for a few minutes or change bus, it will take them much less to reach their destination. It takes me 1h45 to go from Naxxar to Marsaxlokk (one-way) by bus.

IN GENERAL
I believe in trying to live in harmony with nature. That's why I would encourage friendly modes of transport, by reducing the registration tax/licence on motorycles, small and hybrid cars and sailing vessels.