Wednesday, 5 March 2008

It-Torċa: L-eżilju ta’ l-omosesswali minn Malta

L-eżilju ta’ l-omosesswali minn Malta......

‘Ġo dari ma jidħolx’.....

....pont tal-Knisja baqa’ fl-ajru

Minn Victor Vella

It-Torċa, 17 ta’ Frar 2008

http://www.it-torca.com/news.asp?newsitemid=6673

‘Le. Le u le. Ġo dari ma jidħolx. Tistgħu tgħiduli kemm tridu, imma hawn mhux se jidħol. Ibni jiġi kemm irid, imma sieħbu le.’ Hekk kien jiddikjara Joe u hekk għadu jgħid. Martu Grace kemm il-darba qaltlu li t-tifel Gerald kien jgħidilha bil-moħbi li jixtieq iġib is-sieħeb tiegħu għall-ikel il-Œadd f’nofsinhar, biex jieklu bħala familja. Minkejja dan, il-missier baqa’ ta’ l-istess fehma. Illum Gerald (isem fittizju biex nipproteġu l-identità tiegħu f’dan il-mument delikat), qiegħed jaħseb biex anki hu jittanta l-vjaġġ lejn pajjiż barrani biex jgħix ħajtu mal-persuna li hu iħobb. Aktarx imur Los Angeles, għalkemm xejn għadu mhu ċert. Is-sitwazzjoni diffiċli mal-familja Kattolika tiegħu, fejn is-sieħeb tiegħu qatt ma ġie aċċettat, hi biss waħda mir-raġunijiet li għaliha qed jaħseb biex iħalli Malta. Ir-rabta mal-familja, ommu, missieru u ż-żewġ ħutu, marret lura mindu qalilhom li hu omosesswali. Ommu ppruvat tifhmu, għalkemm sabitha diffiċli li tniżżilha, b’mod partikolari quddiem il-messaġġ jew nuqqas ta’ messaġġ Kattoliku fil-knejjes.
L-Inġinier Patrick Attard, impjegat ta’ l-Università ta’ Malta f’laqgħa li l-Arċisqof kellu ma’ l-istudenti Universitarji kien qajjem din il-kwistjoni. Patrick Attard kien ħasad lil Arċisqof meta fl-intervent tiegħu kien qallu li kif jista’ jibni pont ma’ dawk imbegħdin mill-Knsija, meta l-Knisja Kattolika f’Malta, b’dak li tgħid qed toħloq b’mod indirett tbatijiet żejda fuq l-omosesswali, firdiet u anke suwiċidji. Wara dak l-intervent l-Arċisqof kien bagħat għal Patrick Attard u ddiskutew is-sitwazzjoni. L-inġinier talab lill-Arċisqof biex mill-knejjes jintbagħat messaġġ ta’ tolleranza għall-omosesswali, biex il-familji jaċċettaw li uliedhom jieħdu s-sieħeb ta’ l-istess sess għall-ikla ta’ nofsinhar. L-inġinier Attard spjegalu d-diffikultajiet ta’ l-omosesswali f’Malta. L-Arċisqof kellu jaħseb fuq din is-sitwazzjoni, għalkemm irrimarka li din hi diffiċli li ssir.

Gerald tkellem mat-Torċa dwar il-problemi u d-diffikultajiet kbar li jsibu koppji omosesswali minħabba li f’pajjiżna m’għandhomx id-dritt bħal diversi pajjiżi oħra Ewropej li jkun jistgħu jiżżewġu legalment.

Il-Malta Gay Rights Movement kienu ukoll iltaqgħu mal-Arċisqof u ppreżentawlu dokument. Fid-dokument li t-Torċa għandha kopja tiegħu, l-moviment kien qal li “m’aħniex nitolbu lill-knisja biex tibdel it-tagħlim tagħha jew li tibdel il-pożizzjoni tagħhom fuq żwieġ bejn persuni ta’ l-istess sess. Nistennew li l-knisja Kattolika f’Malta tkun aktar attenta fil-messaġġi li twassal biex ma toħloqx tbatijiet u sofferenzi bla bżonn fuq persuni omosesswali u l-familji tagħhom. Irridu li l-knisja f’Malta tiffoka aktar fuq il-valur essenzjali bbażati fuq l-imħabba minflok ġudizzju fuq relazzjonijiet bejn persuni ta’ l-istess sess.”

Id-diffikultajiet f’Malta minħabba li żwieġ bejn omosesswali mhux legali Gerald, li għandu sieħeb barranin, qalilna li “d-diffikultajiet f’Malta, minħabba li m’għandniex id-dritt mill-istat li niżżewġu legalment huma kbar ħafna. Prattikament kull dritt li għandha familja tradizzjonali bil-liġi, għalina ma japplikax. Jien għamilt ir-riċerka tiegħi biex nara x’inhi s-sitwazzjoni u meta tara x’ħajja trid tgħix hawn, tispiċċa faċilment tasal għall-konklużjoni li aħjar titlaq minn hawn biex tgħix veru ta’ bniedem bl-istess drittijiet li għadhom in-nies l-oħra. Tibda tistaqsi għaliex jien inqas minnhom?. Nibdew fejn tidħol il-mewt. F’Malta la koppja omosesswali ma tistax tiżżewweġ, tispiċċa li jekk wieħed ikun f’relazzjoni u jmut, is-sieħeb l-iehor mhux intitolat għal leave li koppji tradizzjonali huma intitolati għalih biex jagħmlu x-xogħol konness ma’ dik l-eventwalità u biex f’dak il-mument diffiċli jinqatgħu ftit mir-rutina tal-ħajja. Anke fejn jidħol il-wirt ta’ dik il-koppja omosesswali, is-sieħeb li jibqa’ ħaj ma jiritx l-assi jew id-dar, jekk ma jkunx hemm testment. Dejn u leave tal-mard Gerald sostna li “fejn jidħol id-dejn, il-fatt li m’għandniex dritt legali li niżżewġu, iwassal biex min ikun baqa’ ħaj ma jkollux responsabbilità tad-dejn li tkun għamlet il-koppja. Fejn jidħol il-leave mediku biex nieħdu ħsieb membru tal-familja li jkun marid serjament, naraw li dan ukoll m’aħniex intitolati għalih.”

Djar u immigrazzjoni

‘Fejn jidħol il-qasam tad-djar, skemi miftuħa għall-persuni miżżewġin, jew inċentivi għalihom, għalina ma jgħoddux. Nistgħu napplikaw għal ċertu skemi, imma hemm ħafna każi fejn diversi allegaw li twarrbu sempliċiment għax huma omosesswali. Fuq l-immigrazzjoni, hawn sitwazzjoni kerha ħafna. Is-sieħeb ta’ persuna omosesswali ma jitħalliex jingħaqad mas-sieħeb tiegħu u ma jitħalliex jgħix f’Malta sempliċiment għax għandu sieħeb Malti. Dan meta fil-każ ta’ koppji tradizzjonali, dawn għandhom id-dritt li dak li jkun ġej minn pajjiż iehor jingħata l-permess li jgħix f’pajjiżna u jrabbi l-familja.”

Assigurazzjoni u trobbija tat-tfal

‘Nidħol issa fil-qasam ta’ l-assigurazzjoni. Koppji omosesswali f’Malta, ma jistax ikollhom assigurazzjoni konġunta fuq id-dar jew fuq il-karozza. Fuq il-postijiet tax-xogħol, is-sidien ġieli jispiċċaw jagħmlu assigurazzjoni lill-ħaddiem u l-familja tiegħu kollha f’każ ta’ familja tradizzjonali. Fil-każ ta’ koppji omosesswali din ma jagħmluhiliex u jgħidilna li aħna m’aħniex rikonoxxuti quddiem il-liġi. Fuq it-trobbija tat-tfal, f’Malta hawn anomaliji kbar. Imċaħħdin mid-dritt li nrabbu t-tfal, li nagħmlu adozzjoni jew li nkunu nvoluti f’foster care. Nista’ ngħidlek bla tlaqlieq li lanqas biss ikunu jridu jisimgħuk jekk tgħidilhom li inti koppja ‘gay’ u lesta li tagħmel ‘foster care’”.

Taxxi

Gerald ikompli jgħidilna li Fuq is-settur tat-taxxi nista’ ngħid li “l-fatt li m’għandniex dritt legali li niżżewġu, aħna nispiċċaw ma ngawdux minn benefiċċji soċjali diretti għall-familji. Fost dawn hemm inċentivi fiskali, childrens allowance, u lanqas nistgħu niddikjaraw it-taxxa flimkien. Niġu mċaħħda milli ngħaqqdu r-riżorsi flimkien biex nibbenefikaw minn inċentivi fiskali.”

‘Din għalina mhi xejn għajr diskriminazzjoni. Għaliex aħna f’dan il-pajjiż illum membru ta’ l-Unjoni Ewropea, se nibqgħu niġu klassiikati qisna xi nies ta’ stmerrija. Li qisu m’għandniex dritt li ngawdu mill-benefiċċji ta’ ħaddiehor. Dan meta aħna bħall-ħaddiema kollha qegħdin nikkontribwixxu bix-xogħol tagħna biex il-pajjiż jimxi ‘l quddiem. Per eżempju ħafna mill-offerti tal-weekend breaks li jsiru ma jgħoddux għalina. Riċentament morna f’lukanda ewlenija, biex nieħdu offerta u ġejna rifjutati. Qalulna din tgħodd għall-familji miżżewġin legalment”.

victorvella2002@yahoo.com

No comments:

Post a Comment