Sunday, 29 May 2011

L-Orizzont: Transesswali terġa' tiġi mċaħħda milli tiżżewweġ: Mistennija tieħu l-każ fil-Qorti Ewropea

http://www.l-orizzont.com/news.asp?newsitemid=72940
24.5.11

Joanne Cassar mistennija tie­ħu l-każ tagħha fil-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem wara li lbieraħ l-Qorti Kostituzz­jonali ta' Malta bidlet id-deċiż­joni tal-Prim'Awla tal-Qorti Ċi­vili u ċaħditilha li tkun tista' tiżżewweġ.

L-avukati Josè Herre­ra u David Camilleri qed jipprepa­raw biex jieħdu l-każ fuq livell Ew­ropew wara li ġew eżawriti t-toroq kollha legali f'pajjiżna.

Cassar, twieldet fiżikament raġel madankollu għam­let l-ope­razz­joni biex issir mara u talbet biex id-dritt taż-żwieġ.

Għalkemm fil-31 ta' Novembru li għadda l-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili laqgħet it-talba, ilbieraħ il-Qorti Kostituzzjonali tat raġun lir-Reġistratur taż-Żwieġ meta dan ma ħarġilhiex it-tnidijiet taż-żwieġ madan­kol­­­lu qalet li dan ma jfissirx li ma kienx hemm indħil fil-ħajja privata tagħha.

Il-Qorti Kostituzzjonali sos­tniet li fis-sitwazzjoni li tinsab fiha llum Cassar la tista' "tiffor­ma sħubija" ma' raġel u lanqas ma' mara imma dan mhux min­ħabba r-Reġistratur taż-Żwieġ imma dovut għan-"nuq­qas ta' liġi li taħseb għal forma ta' sħubija tal-ħajja għal min hu fis-sitwazzjoni tagħha".

Fl-istess waqt l-istess qorti qa­let li t-tnidijiet taż-żwieġ ma setgħux jinħarġu għax matul is-smigħ tal-appell Cassar infor­matha li llum m'għadhiex f're­lazzjoni ma' persuna bl-inten­zjoni li tiżżewweġ.

Is-sentenza ġabet ir-reazzjoni tal-Moviment għad-Dritti­jiet tal-Gays (MGRM) fejn il-kelliema Gabi Cal­leja rrimarkat li s-sentenza tikkonferma li Cassar kellha d-drittijiet tagħha miksurin min­ħabba nuqqas fil-liġi. Skont Calleja, il-bniedem għan­du jiddeċiedi x'iħoss li tkun is-sesswalità tiegħu u l-Is­tat hu fid-dmir li jirrispetta din l-identità u jekk ma jagħ­milx hekk ikun qed jikser id-dritt tal-individwu.

L-għaqda aditus, ifformata minn grupp ta' avukati żgħa­żagħ li jaħdmu fil-qasam tad-drittijiet umani, qalet li jiddispjaċiha bid-deċiż­joni tal-Qorti Kosti­tuzz­jonali fejn sostniet li bis-sentenza tagħha l-qorti ma mxietx mal-Qorti Ewropea għad-Drittijiet tal-Bniedem fejn dawk li jiġu rikonoxxuti l-bidla fis-sess tagħhom ikunu ri­konoxxuti wkoll id-dritt taż-żwieġ. Ħeġġet lill-awtoritajiet lo­kali biex jindirizzaw din is-sitwazzjoni anomala fejn il-Qorti Kostituzzjonali ta' Malta qiegħda tirrifjuta dik il-pożizz­joni li ħadu l-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Qorti Ew­ropea tal-Ġustizzja.

Il-każ ta' Cassar beda wara li hi talbet lill-Prim'Awla tal-Qor­ti Ċivili biex fiċ-ċertifikat tat-twelid tagħha isimha jinbidel minn Joseph għal Joanne u s-sess tagħha jsir femminil.

Fit-28 ta' Ġunju, 2006 il-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili laq­għet t-talba u ordnat lid-Direttur tar-Reġistru Pubbliku biex jagħmel it-tibdil neċessarju. Għalhekk inħarġilha ċertifikat tat-twelid ġdid.

Hi mbagħad applikat biex tiż­żewweġ lill-maħbub tagħha. Madankollu d-Direttur tar-Re­ġistru Pubbliku rrifjuta li joħ­roġ it-tnidijiet taż-żwieġ u għal­hekk irrikorriet għand il-Qorti Ċivili. B'digriet mogħti fit-12 ta' Frar, 2007, il-Qorti Ċivili laq­għetilha t-talba imma d-Direttur tar-Reġistru Pubbliku fetaħ kawża fejn talab li dan id-dig­riet jiġi revokat.

Fil-21 ta' Mejju, 2008, it-talba tad-Direttur tar-Reġistru Pubbliku ntlaqgħet fejn il-Qorti Ċivili sostniet li t-talba ta' Cassar biex tiżżewweġ persuna tas-sess maskil tmur kontra l-Att tal-1975 dwar iż-Żwieġ.

Cassar ħadet il-każ quddiem il-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili fejn ilmentat li skont il-liġi Maltija persuna transesswali hi mċaħħda mill-possibilità li tiż­żewweġ persuna maskili anke jekk tkun għamlet l-operazzjoni msejħa 'gender reassignment'. Min-naħa tiegħu d-Direttur tar-Reġistru Pubbliku sos­tna li l-Artiklu 257A tal-Kodiċi Ċivili hu intiż biss biex persuna li tkun kisbet id-dehra ta' persuna tas-sess oppost ma tkunx imbarazzata meta tipproduċi dokumenti uffiċjali li juru xort'oħra. Skont hu, dan ma jfissirx li wara l-operazzjoni l-persuna tkun akkwistat 'gender' ġdid.

Il-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili, ippreseduta mill-Imħallef Raymond Pace, tat raġun lil Cassar u sostniet li meta ċ-ċertifikat tat-twelid jinbidel il-persuna għandha tibda' tiġi meqjusa skont is-sess indikat fl-istess ċertifikat.

L-Imħallef Pace kien irrimar­ka wkoll li l-Qorti Ewropea ħadet pożizzjoni fejn persuna li tkun bidlet is-sess tagħha b'mod irriversibbli ma tistax titwaqqaf mill-Istat milli tiżżew­weġ persuna tas-sess oppost.

Kien għalhekk li hu laqa' t-talba ta' Cassar u ddikjara li d-Direttur tar-Reġistru Pubbliku ma jistax jirrifjuta li joħroġ it-tnidijiet taż-żwieġ tagħha ma' persuna tas-sess maskil.

Flimkien mal-Avukat Ġene­rali, tal-aħħar appella mid-de­ċiż­joni fil-Qorti Kostituzzjonali u l-każ instema' quddiem l-Aġent Prim Imħallef Geoffrey Valenzia u l-Imħallfin Gian­ni­no Caruana Demajo u Tonio Mallia. Il-punt ewlieni mqaj­jem mid-Direttur tar-Reġistru Pubb­liku kien li Cassar għand­ha d-dehra ta' mara imma ġewwa hi raġel u għalhekk ma tistax tiġi kkonsidrata bħala mara li tista' tiż­żewweġ ra­ġel.

It-tliet imħallfin qalu li dan l-argument mhux mingħajr mer­tu u sostnew li Cassar "ma tistax titqies bħala mara għall-għanijiet u effetti kollha tal-liġi partikolarment dawk marbutin mal-liġi taż-żwieġ".

"Jekk it-tifsira ta' dik l-għaqda bejn raġel u mara li nsejħulha żwieġ titwessa, jew aħjar tin­bidel biex għaqda bejn l-att­riċi u raġel ukoll titqies żwieġ, b'hekk tkun qiegħda tinbidel radikalment ukoll in-natura legali tar-relazzjoni ta' dawk li daħlu fi żwieġ kif regolat bl-att dwar iż-żwieġ, dak bejn raġel u mara. Id-drittijiet ta' dawn ukoll, iżda, jixraq li jitħarsu u jixraq li titħares ukoll l-istituzz­joni taż-żwieġ".

Fl-istess waqt huma qalu li għalkemm id-deċiżjoni tar-Re­ġis­tratur li ma joħroġx it-tnidijiet taż-żwieġ ta' Cassar kienet tajba u kif trid il-liġi dan ma jfissirx li l-indħil fil-jedd tagħ­ha għall-ħajja privata hu ġustifikat. It-tliet imħallfin żiedu jgħi­du li din is-"sħubija tal-ħaj­ja" ma tistax tkun fil-forma ta' żwieġ u sostnew li l-liġi tista' taħseb għal forom oħra li jkun taj­jeb mil-lat ta' drittijiet tal-bnie­dem. Skont hu, jekk l-is­tess sħu­bija tissejjaħx tali jew żwieġ ma jnaqqas xejn mid-drittijiet ta' min jagħżel forma jew oħra ta' sħubija sakemm jitħares id-dritt ta' dawk li daħlu fi żwieġ taħt l-Att dwar iż-Żwieġ.

Filwaqt li bidlet id-deċiżjoni tal-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili, il-Qorti Kostituzzjonali ordnat li kopja tas-sentenza tintbagħat lill-Ispeaker tal-Parlament.

1 comment:

  1. With the rapid advances in knowledge, several techniques were used to create the vagina; however, Dr. Juta”s technique is one of a kind, “The Scarless Sexchange” wherein there will be no visible scar on the labia majora after the operation. Certainly, he is the only doctor performing a high quality SRS “Scarless Sex change” in Thailand today. With Dr. Juta, you can achieve a successful outcome both in appearance and function, and there are far lesser incidents of complications. The goal of Doctor Juta is to create female sexual organs that look as natural as possible and that allow as much sexual arousal as possible.
    http://scarlesssrsthailand.blogspot.com/

    ReplyDelete