Thursday, 19 November 2009

L-Orizzont: Il-GWU tippreżenta l-‘policy’ ġdida tagħha dwar LGBTs waqt is-‘summit’ Ewropew

18.11.9

Il-General Workers’ Union f’‘workshop’ dwar l-ugwaljan za li sar waqt is-‘summit’ fi Stokkolma l-Isvezja ppre żen tat u fissret fid-dettal il-policy li għadha kemm varat dwar persuni u ħaddiema lesbjani, gay, bisesswali u transgender (LGBT). Il-GWU ġiet mis tiedna tattendi dan is-‘summit’ mill-Ministeru tal-Integraz zjoni tal-Isvezja wara li sar jaf bil-‘policy paper’ tal-GWU dwar LGBTs.

Fl-istess ‘summit’, li kien or ganizzat mill-Presidenza Sve diża tal-UE, l-General Wor kes’ Union kienet ukoll fost l-organizzazzjoni jiet trejd un jo nis­tiċi u soċjali Ew ropej li flim kien ippreżen taw dikja raz zjoni li kienet tħeġ ġeġ lir-rap preżentanti tal-iStati Membri u lill-Istituzzjonijiet Ewropej biex jikkumbattu kull forma ta’ diskriminazzjoni fl-UE.

Din id-dikjarazzjoni kienet instigata mill-Konfederaz zjo ni Ewropea tat-Trejdunjins (ETUC) u s-Social Platform u ttrattat l-ugwaljanza u n-non-diskriminazzjoni bħala ingred jenti indispensabbli għas-sos tenibiltà tal-ekonomija, tas-soċ jetà u s-suq tax-xogħol fl-UE u kellha l-għan li l-‘policy makers’ jassiguraw li l-Kunsill Ewropew:

a) jadotta l-Artiklu 13 propost fid-Direttiva kontra diskriminazzjoni fuq bażi ta’ età, diżabilità, reliġjon jew twemmin u orjentament sesswali fl-is feri kollha tal-ħajja;

b) li jaħdem biex jiġu eliminati id-diskrepanzi li għadhom jeżistu fil-politika dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi u jas sigura l-implimentazzjoni ef fettiva ta’ mainstreaming fil-po litika tal-UE;

ċ) li jkun hemm investiment qawwi fil-politika soċjali u fis-servizzi pubbliċi b’ap poġġ għall-ugwaljanza;

d) li jiġi żviluppati d-drittijiet tal-immigranti fil-politika ta’ integrazzjoni;

e) li jaħdem fi sħubija sħiħa mat-trejdunjins u s-soċjetà ċivili fil-livell nazzjonali u Ew ro pew.

Din id-dikjarazzjoni tal-ETUC u s-Social Platform saret fid-dawl tal-ħtieġa li hemm għal bażi legali ġdid u għal inizjattivi politiċi mill-Istituzzjonijiet Ewropej u l-istati membri biex jimpenjaw ruħ hom b’mod iktar qawwi ħalli jiġi assigurat it-twettieq tal-prattiċitajiet li jwasslu għall-ugwaljanza.

L-istess dikjarazzjoni kkonkludiet li biex l-ugwaljanza fl-UE ssir realtà jeħtieġ li l-isħab soċjali, partikularment it-trejd unjins u s-soċjetà ċivili jkunu involuti iktar u kif ukoll li l-Istituzzjonijiet Ewropej, il-Presi denza Ewropea attwali u l-Pre sidenzi li għad iridu jiġu jik kommettu ruħhom b’mod sħiħ li jkomplu jaħdmu biex jintlaħqu l-għanijiet li fuqhom hija bbażata d-dikjarazzjoni.

No comments:

Post a Comment