Sunday, 12 June 2011

Mazzun: Il-Ħdura ta’ Manche!? Tgħid għax gay bħalhom?

http://mazzun.wordpress.com/2011/06/11/il-hdura-ta%E2%80%99-manche/
11.6.2011

Gordon-John Manche qabad u ddecieda li hu xi Messija gdid u hlief iroxx il-hdura kontra l-omosesswali ma jafx.

Il-Gimgha rajt ftit minn Xarabank u vera tellghali l-istonku ghax huwa minnu li ahna tal-Mazzun ma noqoghdux lura fil-kritika ta’ dak kollu mmuffat, mimli ghanqbut, fundamentalist, fanatiku u intoleranti, izda l-hdura ta’ Gordon-John Manche tassew bezzghatna ghaliex din hija tip ta’ hdura li thaddar lil haddiehor u anke meta kellna battibeki ma’ membri tal-kult tieghu, r-River of Love f’dan il-blog, stajna nhossu li l-intoleranza taghhom mhiex gejja minnhom, izda mill-fatt li huma dghajfa bizzejjed biex jigu nfluwenzati mill-mibeghda ta’ Manche.

Ghalhekk l-isem tal-kongragazzjoni tieghu hija tassew tad-dahk fil-wicc u nsult lil dawk kollha li verament huma toleranti ghall-minoritajiet. Kif tista’ ssejjah lilek innifsek li tnixxi xmara ta’ mhabba meta inti daqshekk intoleranti u iebes fi kliemek u ghemilek lejn min ma jaqbilx mieghek u hlief gelgul ta’ mibgheda ma johrogx minn fommok?

Ahna nissugerixxu lill-martu, Mariella l-Psikologa taghmillu naqra psikoanalizi ucouncelling ghax ir-ragel taghha ghandu problemi serji li jidhru f’ghajnejh ghax kull darba jitkellem fuq l-omosesswali jew fuq dawk li ma jaqblux mieghu, jibda’ jtir ix-xrar tal-hdura minnhom!

Dan il-bniedem mhux biss huwa intoleranti, izda fanatiku—tahlita tal-biza’ li meta tigbed in-nies tghallimhom jistmerru lil dawk li l-mexxej taghhom ma jaqbilx maghhom. Ghalxejn jikkwota mill-Bibja siltiet ta’ l-imhabba t’Alla meta hu ghandu daqshekk mibgheda u hdura qalila ghall-omosesswali fih.

Halliha li dan Manche ihawwad ghax daqqa jikkwota siltiet t’imhabba u moghdrija mill-Bibja, imbaghad jikkwota xi silta tal-wahx mill-antik testament mimlija mibgheda u massakkri, li zgur li tispicca thawwad lil dawk li jahsbu li Alla huwa verament imhabba bla qies.

Dan Manche qabad u ddecieda li hu maghzul minn Alla? U ahna ma nemmnuhx!

Ahna tal-Mazzun li ghandna fostna min hu intiz sew fil-Bibja daqs Manche jew aktar, insostnu li l-Bibja tista’ tuzaha biex tippriedtka hafna mhabba jew biex tippriedtka hafna hdura.

Issa l-body language ta’ Gordon-John Manche tispara messaggi t’intolleranza u mibgheda minkejja li l-hin kollu sejjer li jhobb lil kulhadd ghax mibghut minn Alla. Fid-Dinja, kulhadd jaf li mhux li tghid importanti, izda x’taghmel!

Jekk l-attivitajiet tar-River of Love qed jghinu biex tikber il-mibgheda lejn xi minorita’, mela Manche qed ixerred il-hdura u ahjar jara kemm hu vera agent t’Alla ghax aktar jagixxi bhala agent tax-xitan; u jiftakar li x-xitan jista’ jinqeda bin-nies t’Alla stess bhalma ghamel fil-Bibja!

Ninsabu certi li fix-Xarabank tal-Gimgha, l-aktar li hadu gost kienu dawk l-omofobici u l-Knisja Kattolika li kienet l-unika istituzzjoni li f’Dicembru 2008 ma ffirmatx id-dikjarazzjoni fuq l-orjentazzjoni sesswali li parti minn kienet tghid li taht l-ebda cirkustanza l-omosesswalita’ m’ghandha tigi ppenalizzata bhala att kriminali.

Dan ghaliex f’diversi pajjizi l-omosesswali huma arrestati, torturati u anke maqtula. Konna nistennew li bhala r-raprezzentant tal-Kattolici li jemmnu f’Alla li jhobb lil kulhadd indaqs u li hu mhabba bla qies, il-Papa jiffirmaw din id-dikjarazzjoni mill-ewwel u mhux jaghti ezempju daqshekk hazin u jzommuha d-dikjarazzjoni lura.

Fl-ahhar mill-ahhar, Gordon-John Manche mhux jaghmel pjaciri lilu nnifsu jidher fuq it-televizjoni u jobzoq il-hdura hekk kif ixejjer il-Bibja f’idu. Ahna wasalna ghall-konkluzjoni li hu daqshekk kontra l-omosesswali ghaliex probabli ghandu tendenzi omosesswali u biex jikkompensa ghalihom qieghed johrog aktar bil-hdura kontrihom.

Din ta’ Evangelisti u tele-Evangelisti jitkellmu bi hdura kontra l-omosesswalita’ li mbaghad ikun omosesswali huma mhiex xi fenomenu gdid, l-aktar fl-Istati Uniti fejn Ted Haggard, Paul Barnes u aktar ricenti George Alan Rekers u Albert Odulele lkoll kellhom relazzjonijiet ma’ rgiel ohra u spiccaw inqabdu. Meta investigaw l-assi taghhom sabu li kellhom miljuni kbar ta’ dollari l-bank u eluf kbar ta’ segwaci.

1 comment:

 1. AnonymousJuly 09, 2014

  WE GRANT HARD flus tas-self

  Aħna jagħtu self ta 'flus iebes u kull tipi oħra ta' self, b'rata ta 'imgħax li jvarjaw minn 3% - 5%. Aħna jagħtu self Nazzjon Wide, li jvarjaw minn 1,000.00 sa 100 miljun USD / libbri / EURO. Aħna fond 100% u ma 'LTV ta' 75% -85% fuq l-akkwist tal-proprjetà.

  Aħna joffru t-tipi ta 'Hard Self Money ġejjin:

  Hard Money Self; Linja ta 'kreditu,

  Commercial Hard Self Money
  Personali Hard Self Money
  Negozju Hard Self Money
  Investimenti Hard Self Money
  Iżvilupp Hard Self Money
  Akkwist-Self Tagħmir Leasing
  Start-up Self Self kummerċjali Proprjetà
  Self Inventarju Self Unsecured
  self kostruzzjoni
  Kontijiet Riċevibbli Lines Self ta 'Kreditu
  Factoring Finanzjament Warehouse
  Self makkinarju
  Kapitali ta 'Ħidma Self Flooring Lines
  Self agrikola, Self Internazzjonali
  Finanzjament Xiri Ordni: Prattikament AFFARIJIET TIP LOAN
  E.T.C. ..

  Jekk ikunu interessati kuntatt magħna permezz ta 'email; fredlenders01@gmail.com

  Iqis
  Sur Fred Finlandiżi

  ReplyDelete