Sunday, 19 August 2012

NCPE: NCPE with an extended remit / L-NCPE b’mandat estiż

National Commission for the Promotion of Equality (NCPE) PRESS RELEASE:
16.7.2012

The promotion of equality on the basis of sexual orientation, age, religion or belief, racial or ethnic origin, and gender identity in employment, financial institutions and education is now an area covered by the National Commission for the Promotion of Equality (NCPE). The remit of NCPE was extended following amendments to Chapter 456 Equality for Men and Women Act recently approved in Parliament.

Persons who are discriminated against on the grounds of sexual orientation, age, religion or belief, racial or ethnic origin, and gender identity in employment, financial institutions and education can now seek assistance from NCPE and lodge a complaint with the Commission for further investigation.

Before the approval of amendments to Chapter 456 Equality for Men and Women Act, NCPE’s remit covered the elimination of discrimination on the grounds of gender and family responsibilities in employment, and discrimination on the grounds of gender and race/ethnic origin in the provision of goods and services and their supply.

The National Commission for the Promotion of Equality (NCPE) envisions a society which is equal and free from discrimination and champions inclusiveness whereby everyone is able to achieve their full potential.

For further information, contact NCPE on  2590 3850 or equality@gov.mt 

Kummissjoni Nazzjonali għall-Promozzjoni tal-Ugwaljanza STQARRIJA GĦALL-MEDIA:
16.7.2012

Il-promozzjoni tal-ugwaljanza abbażi ta’ orjentazzjoni sesswali, età, reliġjon jew twemmin, razza jew oriġini etnika, u gender identity fl-impjiegi, l-istituzzjonijiet finanzjarji u ledukazzjoni issa hi qasam li se jkun indirizzat mill-Kummissjoni Nazzjonali għallPromozzjoni tal-Ugwaljanza (NCPE). Il-mandat tal-NCPE ġie estiż wara li saru emendi f’Kapitlu 456 L-Att dwar l-Ugwaljanza għall-Irġiel u n-Nisa li kienu approvati millParlament dan l-aħħar.

Persuni li jkunu diskriminati abbażi ta’ orjentazzjoni sesswali, età, reliġjon jew twemmin, razza jew oriġini etnika, u gender identity fl-impjiegi, istituzzjonijiet finanzjarji u ledukazzjoni issa jistgħu jfittxu assistenza mill-NCPE u jressqu ilment quddiem ilKummissjoni għal aktar investigazzjoni.

Qabel l-approvazzjoni tal-emendi f’Kapitlu 456 L-Att dwar l-Ugwaljanza għall-Irġiel u nNisa, il-mandat tal-NCPE kien ikopri l-eliminazzjoni tad-diskriminazzjoni abbażi ta’ sess u responsabbilitajiet tal-familja fl-impjiegi, u d-diskriminazzjoni abbażi ta’ sess u razza jew oriġini etnika fil-provvista ta’ u l-aċċess għal oġġetti u servizzi.

Il-Kummissjoni Nazzjonali għall-Promozzjoni tal-Ugwaljanza (NCPE) taħdem favur soċjetà ugwali ħielsa mid-diskriminazzjoni filwaqt li tisħaq fuq l-inklussività fejn kull persuna tista’ tikseb il-potenzjal sħiħ tagħha.

Għal aktar tagħrif, agħmel kuntatt mal-NCPE fuq 2590 3850 jew equality@gov.mt

It-Tnejn 16 ta’ Lulju, 2012

No comments:

Post a Comment