Thursday, 27 August 2009

Moviment Graffitti: NO TO HATE CRIMES; LE GĦAL REATI TA’ MIBGĦEDA

Press Release 27.08.09

Following the vandalistic homophobic attack which took place some time ago on the residence of a gay couple, where the words ‘NO GAYS’ were sprayed on the walls of the property, Moviment Graffitti would like to express its deep disapproval and concern that such types of crimes are happening in Malta. The movement stated that; “It is truly shameful that at this day and age, some people still resort to such disgraceful acts. Such a case clearly shows the sad and narrow minded mentality that some segments of Maltese society still uphold towards people of different sexual orientations”.

Moviment Graffitti would also like to express its full solidarity with the victims, whilst urging the local authorities to take such hate crimes seriously and to do their best to bring the culprits to justice.

Carmen Caruana
On behalf of Moviment Graffitti

-----
Stqarrija Stampa 27.08.09

Wara l-attakk vandalu u omofobiku li sehh ftit ta’ zmien ilu fuq residenzja ta’ koppja omosesswali fejn il-kliem ‘NO GAYS’ gew imhazza fuq il-hitan ta’ wahda mill-kmamar tar-residenza, il-Moviment Graffitti jixtieq juri d-dizapprovazzjoni shiha tieghu ghall-fatt li dawn it-tip ta’ reati qeghdin isehhu hawn Malta. Il-Moviment sostna illi; “Huwa verament tal-misthija illi illum il-gurnata, certi persuni ghadhom jirrikorru ghal dan it-tip ta’ agir kodard. Dan il-kaz juri bic-car il-mentalita’ dejqa u antikwata li certi persuni fis-socjeta Maltija ghadhom ihaddnu fil-konfront ta’ persuni b’orjentazzjoni sesswali differenti minn taghhom.”

Il-Moviment Graffitti jixtieq juri s-solidarjeta’ shiha tieghu mal-vittmi ta’ dan ir-reat, waqt li jheggeg lill-awtoritajiet kkoncernati sabiex jiehdu dawn ir-reati ta’ mibgheda bl-ikbar serjeta’ u sabiex jaghmlu l-almu taghhom sabiex jiksbu l-gustizzja misthoqqa.

Carmen Caruana
Ghall-Moviment Graffitti

No comments:

Post a Comment