Monday, 18 February 2008

L-Orizzont: Il-'gay drain' minn Malta biex imorru jghixu vera suret in-nies Fl-ezilju… imma kuntent hafna

http://www.l-orizzont.com/news.asp?newsitemid=37971

Il-'gay drain' minn Malta biex imorru jgœixu vera suret in-nies Fl-eÿilju… imma kuntent œafna
minn Victor Vella

Immaġinaw ftit. Żagħżugħ jinduna li l-ġibdiet tiegħu huma lejn is-sess maskili – omosesswali. L-atteġġjament tiegħu u forsi l-mod kif jaħseb, jibda' jwasslu biex sħabu jemarġinawh. Iċ-ċajt goff jipprovawh fuqu l-ewwel "għax hu mhux bħalhom". Ħafna drabi jispiċċa vittma ta' bbuljar, mgħajjar u insulentat. Appoġġ fl-iskola jew servizzi ta' appoġġ għalih ma jsibx. In-nies fit-triq u s-soċjetà inġenerali ukoll titkaża bih. Il-patrijiet jgħidulu "xejn ħażin li inti omosesswali, imma tippratti-kahiex". Kull fejn imur jinduna li jkun diskriminat, li m'għandux id-drittijiet daqs l-eterosesswali. Kull fejn imur mit-toroq sal-knejjes, ħafna jippontaw subgħajhom lejh. Ta' ġewwa wkoll jinħasdu meta jgħidilhom li omosesswali. Ikun hemm min jgħidlu li "se tħassrilna l-unur tal-familja" jew li hu "n-nagħġa s-sewda tal-familja". Din hi s-sitwazzjoni li jgħixu fiha ħafna omosesswali f'Malta.

Il-mistoqsija hi x'tista' tagħmel jekk int omosesswali u trid verament tgħix ħajtek bi drittijiet daqs in-nies l-oħrajn. Is-soluzzjoni, għal ħafna omosesswali, hi waħda – dik li teżilja ruħek, għax sa issa f'Malta għadna wisq lura biex l-omosesswali jingħataw drittijiethom kif għandhom f'pajjiżi Ewropej. Meta tagħmel hekk tibda tgħix ħajtek, skond l-emozzjonijiet tiegħek, fil-kuntentizza u mingħajr ma tkun iġġudikat. Għadd ta' omosesswali imxew fuq dawn il-passi u ħallew jew qegħdin jitilqu minn Malta, f'dak li qed jissejjaħ il-'gay drain'.

Wieħed minn dawk li ma felaħx u ma setax jgħix aktar f'Malta, kien Antoine Spiteri, li eżilja ruħu minn Malta, fl-età żgœira ta' 15-il sena. Illum Spiteri, mhux biss żviluppa l-karattru tiegħu tant li għamel riċerka interessanti fuq iċ-'chimpanzees', iżda qiegħed jgħix ħajtu kif dejjem xtaq, miżżewwġġ u l-quddiem bit-tfal ukoll. Antoine u David issa ilhom sena miżżewæin, bir-rispett u l-imħabba lejn xulxin fl-aħħar sena qatt ma naqsu. Huma tant jinsabu kuntenti jgħixu ħajjithom, li qegħdin jippjanaw li jkollhom it-tfal fil-futur qrib, billi jadottaw. Ix-xewqa ta' Antoine dejjem kienet li jkollu tfal f'Malta, iżda fiċ-ċirkostanzi preżenti din ma tistax isseħħ.

l-orizzont ikkomunika ma' Antoine Spiteri u staqsejnieh dwar id-deċiżjoni li jeżilja ruħu minn Malta. Tkellimna miegħu ukoll fuq il-ħajja miżżewġa fir-Renju Unit.

Hu jiddeskrivi s-soċjetà Maltija bœala li gœandha strutturi inaççettabbli. Spjega li "meta ngœid hekk inkun qed nirreferi gœal-limitazzjoni li membri ta' gruppi ta' minoritajiet jiffaççjaw b'mod personali, soçjalment u anke politikament. Meta tqabbel lil Malta ma' xi pajjiÿi oœrajn Ewropej, il-limitazzjonijiet li jiffaççjaw l-omosesswali f'Malta huma sproporzjonati. Fost dawn hemm nuqqas ta' servizz gœall-komunità ta' omosesswali, lesbjani, bisesswali u transesswali f'Malta. Hemm barrieri kulturali biex tgœix il-œajja ta' omosesswali u limitazzjonijiet fuq opportunitajiet edukattivi gœall-membri ta' gruppi ta' minoranzi. Hemm ukoll il-limitazzjonijiet politiçi bejn l-eterosesswali u l-omosesswali, fosthom l-gœarfien ta' relazzjoni bejn koppji omosesswali, il-liæijiet ta' l-immigrazzjoni u l-gœarfien gœall-familji omosesswali".L-eÿilju lejn Los Angeles ta' 15-il sena

Antoine Spiteri spjega li "kont qed inœoss li kont qed nikber f'ambjent politiku u reliæjuÿ li kien konservattiv gœall-aœœar, ambjent li ma kienx possibbli li ÿagœÿugœ omosesswali jiÿviluppa u jimxi 'l quddiem. Il-Patrijiet Dumnikani kienu qegœdin jgœiduli li "m'hemm xejn œaÿin li nkun 'gay', iÿda tipprattikax", waqt li l-Gvern kien qed jgœid li "m'hemm xejn œaÿin li jien omosesswali iÿda tistenniex li se nagœrfuk bœala bniedem komplet". "Gœal œafna snin kont inœossni kkonfrontat mill-istrutturi qawwija tas-soçjetà li kienu jiææudikaw u jittimbraw çerti attitudnijiet u çertu stil ta' œajja bœala inaççettabbli. Din poææietni f'poÿizzjoni kerha u b'hekk kont imæiegœel naœseb mill-ædid fuq il-valuri tiegœi, dak li nemmen u dak kollu li kien hemm madwari. Iddeçidejt li nœalli Malta."

Jenfasizza li l-punt li l-aktar li gœafsu biex iœalli lil Malta kienet is-sistema edukattiva. Qalilna li "s-sistema edukattiva ma kinitx tagœmilha façli gœall-individwi minn gruppi li æejjin minn minoritajiet biex ikunu suççess. Ma kien hemm l-ebda liæijiet dwar l-ibbuljar, ma kien hemm l-ebda appoææ gœall-vittmi ta' l-omofobija u ebda rikonoxximent li jeÿistu omosesswali adoloxxenti. Kien diffiçli gœall-individwi li ma kinux kompatibbli mat-tagœlim u testijiet standard u ma kien hemm l-ebda appoææ gœall-istudenti li jsofri minn marki baxxi sempliçiment gœax is-sistema edukattiva hi eterosessista".Ir-reliæjon f'Malta u l-omosesswali

Antoine Spiteri jgœidilna li "minœabba l-influwenza kbira li r-reliæjon gœandha fuq is-soçjetà u l-kultura Maltija, din l-istess influwenza gœandha implikazzjonijiet kbar fuq kif is-soçjetà tœares lejn l-omosesswalità u fuq kollox kif l-omosesswali jœarsu lejhom infushom. It-tbatija u s-sofferenza li l-omosesswali jesperjenzaw, minœabba riÿultat dirett ta' preæudizzjoni reliæjuÿ, gœandhom ikunu rikonoxxuti, u mistœarræin biex jinœaræu miÿuri biex jaraw li l-omosesswali ma jibqgœux aktar mhedda, oppressati u ppersegwitati fiÿikament u psikoloæikament. Gœal dawk li weæægœu minn dawn il-preæudizzji u azzjonijiet, inœoss li gœandu jkun hemm riparazzjoni u anke appoææ biex il-vittmi jkunu mgœejjunin. Gœalliema omosesswali gœandhom ikunu protetti bil-liæi u l-gœalliema kollha kemm eterosesswali kif ukoll l-omosesswali, gœandu jkollhom l-istess limitazzjonijiet u libertajiet meta jiæu biex jinfluwenzaw lill-istudenti fuq dak li jemmnu u jgœixu huma personalment".Il-kuntatt ma' Malta u l-familja nÿamm

Antoine Spiteri qalilna li "meta nuÿa l-kelma eÿilju, jien inkun qiegœed nirreferi gœat-tluq tiegœi b'mod volontarju minn pajjiÿi u gœad-distakk b'mod psikoloæiku minn kultura li jien naraha bœala li hi ta' detriment gœall-omosesswali. Minn Malta tlaqt lejn Los Angeles, belt liberali. Mort hemmhekk biex ngœix f'belt, li kienet tqis li l-omosesswali gœandhom jitœallew jgœixu fil-libertà u meqjusa bœala mem-bri validi gœas-soçjetà t'hemm-hekk. Gœalkemm ngœix barra, gœad gœandi rabtiet qawwijin ma' Malta. Ta' kuljum inçempel lil ommi u membri oœrajn tal-familja. L-assi tiegœi jinsabu kollha f'Malta. B'mod æenerali nœossni Malti u niæi Malta regolarment. Ngœix fir-Renju Unit mas-sieœeb tiegœi. Hawnhekk sar progress soçjali fejn jidœlu d-drittijiet ta' l-omosesswali u l-ugwaljanza bejn l-eterosesswali u l-omosesswali. Jista' jkun li xi darba, l-omosesswali li œallew Malta jœossu li huma ukoll gœadhom post fis-soçjetà Maltija u b'hekk ikunu jistgœu jerægœu jiæu lura. Sakemm iseœœ dan, œafna ÿgœaÿagœ se jkunu qegœdin iœarsu lejn sistema soçjali aktar tolleranti".Jagœlaq sena miÿÿewweæ mas-sieœeb

Antoine Spiteri spjegalna li "fit-8 ta' Settembru se nkun gœalaqt sena mindu jien u s-sieœeb tiegœi David iÿÿewwiæna biç-çivil taœt il-liæi Ingliÿa. F'dan il-mument ninsabu ferœanin u kuntenti œafna u qegœdin nippjanaw li jkollna t-tfal fil-futur qrib". L-omosesswali jistgœu jrabbu t-tfal billi jadottaw.

Antoine qalilna li "kienet preferenza tiegœi li jkolli t-tfal f'Malta u li jikbru hemm, bogœod mill-perikli li jeÿistu fi bliet kbar. F'dan il-mument iÿda ma nœossx li l-ambjent f'Malta hu ideali gœall-familji omosesswali. Nara iÿda li xi darba, l-familji omosesswali se jkunu jistgœu jirritornaw lejn Malta mingœajr ma jœossuhom li qegœdin f'sistema legali ÿbilançjata kontrihom."

victorvella2002@yahoo.com

No comments:

Post a Comment