Sunday, 11 August 2013

Qorti tal-Appell Kriminali: Il-Pulizija Vs Alan Gauci
[Mellieħa incident: Australian run over for calling someone gay]

Appell Nru. 472/2012

Aqra is-sentenza kollha hawn [PDF].

MALTA 

QORTI TA' L-APPELL KRIMINALI
ONOR. IMHALLEF
MICHAEL MALLIA

Seduta ta' l-4 ta' Lulju, 2013
Appell Kriminali Numru. 472/2012

Il-Pulizija
Vs
Alan Gauci

Illum 4 ta’ Lulju, 2013

Il-Qorti,

Rat l-akkuza dedotta kontra l-appellat [detentur tal-karta tal-identita` numru 340476 (M)] quddiem il-Qorti tal-Magistrati (Malta) bhala Qorti ta’ Gudikatura Kriminali talli fil-21 ta’ Marzu, 2004 ghall-habta ta’ l-4.00 a.m. fil-Mellieha bil-hsieb li joqtol jew li jqieghed il-hajja ta’ Jeremy Lalic f’periklu car, wera dan il-hsieb b’atti esterni u ta bidu ghall-ezekuzzjoni ta’ dan id-delitt, billi saq vettura ta’ l-ghamla Sunbeam Imp bin-numru tar-registrazzjoni ZWE 113 fid-direzzjoni tieghu, liema delitt ma giex esegwit minhabba xi haga accidentali u ndipendenti mill-volonta` tieghu.

U aktar talli fl-istess data, hin, lok u cirkostanzi, volontarjament ikkaguna feriti ta’ natura gravi fuq il-persuna
ta’ Jeremy Lalic, skond kif iccertifikat Dr. Maryanne Caruana MD ta’ l-Isptar San Luqa.

Aqra is-Sentenza kollha hawn [PDF]. 

Ara s-Sentenza moghtija mill-Magistrat Carol Peralta hawn. [PDF].

No comments:

Post a Comment